Wpisy

Jak policzyć koszty wycinki w 2020 roku

Ten post modyfikujemy regularnie. Kolejna zmiana ustawy przyniosła nowe zasady. Ale aby nie przedłużać przedstawiam sposób liczenia kosztów wycinki drzew i krzewów w 2019 roku. Na podstawie tj. Dz. U z 2018 r poz. 1614 ze zmianami.

Jak wygląda wycinka na działkach prywatnych?

Wycinka na działkach prywatnych (na których nie jest prowadzona działalność gospodarcza) nie jest już obarczona opłatami, jednak za nieodpowiedni sposób jej przeprowadzenia grożą kary.
Aby bezproblemowo usunąć drzewo z działki prywatnej należy złożyć odpowiedni wniosek o zezwolenie na wycinkę. Przed złożeniem wniosku, należy zinwentaryzować rosnące na terenie działki drzewa i krzewy z podaniem nazw gatunków oraz wymaganych parametrów oraz wskazaniem ich lokalizacji na mapie.

Na wniosku o zezwolenie na wycinkę muszą znaleźć się:
a) wszystkie drzewa, których obwody na wysokość 5 cm mają kolejno:
– 80 cm – topole, wierzby, klon jesionolistny oraz klon srebrzysty;
– 65 cm – kasztanowiec zwyczajny, robinia akacjowa oraz platan klonolistny;
– 50 cm – pozostałe gatunki

b) krzewy i grupy krzewów o powierzchni powyżej 25 m²

Jeżeli jednak poszczególne gatunki  na naszej działce nie osiągają na wysokości 5 cm wskazanych powyżej obwodów mogą zostać usunięte bez zezwolenia.

Wniosek o zezwolenie na wycinkę można bezproblemowo  znaleźć na stronach interentowych większości gmin i samemu wypełnić. Po złożeniu odpowiednio wypełnionego wniosku w ciągu 21 dni następują oględziny w terenie, po których organ za nie odpowiedzialny może wnieść sprzeciw. Jeżeli jednak sprzeciw nie zostanie wniesiony w ciągu 2 tygodni po terminie oględzin możemy przystąpić do wycinki.

Należy pamiętać, że na wycięcie drzew mamy 6 miesięcy liczone od dnia oględzin. Jeśli nie zmieścimy się w tym czasie, musimy przejść cały proces od początku.

Kiedy liczymy koszty wycinki w 2020?

Na wszystkich pozostałych działkach oraz na działkach prywatnych, na których prowadzona jest działalność gospodarcza naliczamy koszty wycinki. Tak jak w przypadku działki prywatnej, wykonujemy inwentaryzacje w trakcie której podajemy parametry drzewa, gatunek oraz przyczynę usunięcia. Wszystkie drzewa o parametrach wyższych niż 50, 65 i 80 cm  (dla określonych gatunków) na wysokości 5 cm wymagają uzyskania decyzji o wycince. Drzewa o mniejszych wymiarach można usunąć bez jej uzyskiwania.

Wycinka liczona jest dla drzew, których obwód na wysokości 130 cm wynosi:

 • 120 cm – topola, wierzba, kasztanowiec zwyczajny, klon jesionolistny, klon srebrzysty, robinia akacjowa, platan klonolistny;
 • 80 cm – pozostałe gatunki

Liczenie kosztów

W celu policzenia jakie czekają nas koszty wycinki w 2018 musimy więc znać gatunek oraz mieć zmierzony obwód drzewa na wysokości 130 cm. W przypadku drzew wielopniowych, mierzymy obwód każdego z pni. Aby policzyć koszt wycinki mnożymy pomierzony obwód (sumę obwodów pni) przez odpowiednią stawkę. Przy drzewach wielopniowych stosujemy proste sumowanie, gdzie do największego pnia dodajemy sumę obwodów pozostałych pni pomniejszoną o połowę. Wysokość stawki jest zależna zarówno od gatunku jak i parametrów drzewa – wszystkie stawki są zawarte w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r.

Stawka obowiązujących opłat za wycinkę drzew Stawka obowiązujących opłat za wycinkę krzewów

Przykład: Na działce na której planujemy nową inwestycje znajduje się wielopniowa wierzba biała o obwodach 125, 140 i 135 cm oraz dwa klony zwyczajne, pierwszy o obwodzie 90 cm i drugi o obwodzie 110 cm. Jaki będzie całkowity koszt wycinki na tym terenie?

Drzewo 1 – wierzba biała o pniach 125 cm, 140 cm, 135 cm
Stawka za wierzbę wg rozporządzenia: 15 zł za 1 cm
Obwód pnia stanowi sumę największego pnia i połowy kolejnych pni : 140+1/2 x 135+1/2 x 125 = 140+67,5+62,5=270 cm

270 cm x 15 = 4050 zł

Drzewo 2 – klon zwyczajny o pniu 90 cm
Stawka za klona zwyczajnego wg. rozporządzenia: 25 zł za 1 cm

90 cm x 25 zł = 2250 zł

Drzewo 3 – klon zwyczajny o pniu 110 cm
Stawka za klona zwyczajnego wg. rozporządzenia: 30 zł

110 cm x 30 zł = 3300 zł

Cały koszt wycinki stanowi więc sumę: 4050 zł +2250 zł +3300 zł = 9600 zł

Warto zauważyć, że wysokość stawki dla tego samego gatunku zmienia się także w zależności od jego obwodu. W podanym przez nas przykładzie, ten sam gatunek – klon zwyczajny – posiada dwie stawki – 25 zł dla klonów, których obwód nie wynosi 100 cm oraz 30 zł dla klonów, których obwód przekracza 100 cm.

Koszt wycinki krzewów liczymy w przypadku krzewów, których powierzchnia przekracza 50 m². Tak jak w przypadku drzew, wysokość stawki zawarta jest w rozporządzeniu  zależy od gatunku krzewów oraz powierzchni jaką porastają.

Co bez zezwolenia?

Obowiązująca ustawa w zależności od celu wycinki jak i przeznaczenia terenu na którym rośnie drzewo dopuszcza jeszcze kilka innych zwolnień z opłat. Dlatego warto dokładnie przeczytać ustawę, aby wiedzieć gdzie, jakie drzewa możesz wyciąć bez żadnych problemów, gdzie musisz uzyskać zezwolenie na wycinkę, a gdzie możesz liczyć na zwolnienie. Jeśli jednak masz wątpliwości najlepiej skorzystaj z usługi profesjonalisty. Dobry dendrolog pozwoli Ci przejść przez wszystkie niuanse prawne dbając o twoje bezpieczeństwo.

Ustawa o ochronie przyrody nie obowiązuje na terenach objętych opieką konserwatora zabytków, gdzie należy stosować zapisy Ustawy o ochronie zabytków. Wszelkie kroki podejmowane na terenie działki wpisanej do rejestru zabytków muszą być konsultowane z konserwatorem.

USTAWA z dnia 30 grudnia 2016 r.

Zobacz pełen tekst ustawy po zmianach  z dnia 30 grudnia 2016

Chcąc Wam ułatwić dostęp do ustawy publikujemy na naszym blogu pełen tekst zmian dotyczących zagadnień ochrony przyrody obowiązujący od 30 grudnia 2016 roku.

Jeśli nie wszystkie zmiany są dla Ciebie jasne zapraszamy na nasz blog do zakładki prawo – staramy się na bieżąco uzupełniać wpisy dotyczące interpretacji nowej ustawy. Zmiany w ustawie o ochronie przyrody  2017 wprowadziły nowe zasady dotyczące drzew, które można wyciąć bez uzgodnień – zobacz nasz poprzedni wpis co można wyciąć bez opłat.

landscape

Zmiany w ustawie o ochronie przyrody 2017

po 30 grudnia 2016 r.

Art. 29.

W ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.[23])) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 5:

 1. a) pkt 21 otrzymuje brzmienie:

„21) tereny zieleni – tereny urządzone wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie z nimi związanymi, pokryte roślinnością, pełniące funkcje publiczne, a w szczególności parki, zieleńce, promenady, bulwary, ogrody botaniczne, zoologiczne, jordanowskie i zabytkowe, cmentarze, zieleń towarzysząca drogom na terenie zabudowy, placom, zabytkowym fortyfikacjom, budynkom, składowiskom, lotniskom, dworcom kolejowym oraz obiektom przemysłowym;”,

 1. b) po pkt 26 dodaje się pkt 26a–26e w brzmieniu:

„26a) drzewo – wieloletnią roślinę o zdrewniałym jednym pędzie głównym (pniu) albo zdrewniałych kilku pędach głównych i gałęziach tworzących koronę w jakimkolwiek okresie podczas rozwoju rośliny;

26b) krzew – wieloletnią roślinę rozgałęziającą się na wiele równorzędnych zdrewniałych pędów, nietworzącą pnia ani korony, niebędącą pnączem;

26c) wywrot – drzewo lub krzew wywrócone w wyniku działania czynników naturalnych, wypadku lub katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, lub katastrofy budowlanej;

26d) złom – drzewo, którego pień uległ złamaniu, lub krzew, którego pędy uległy złamaniu w wyniku działania czynników naturalnych, wypadku lub katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, lub katastrofy budowlanej;

26e) żywotność drzewa lub krzewu – prawidłowy przebieg ogółu procesów życiowych drzewa lub krzewu;”,

 1. c) pkt 27 otrzymuje brzmienie:

„27) zadrzewienie – pojedyncze drzewa, krzewy albo ich skupiska niebędące lasem w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1153 oraz z 2015 r. poz. 349) lub plantacją, wraz z terenem, na którym występują, i pozostałymi składnikami szaty roślinnej tego terenu;”,

 1. d) po pkt 27 dodaje się pkt 27a w brzmieniu:

„27a) plantacja – uprawę drzew lub krzewów o zwartej powierzchni co najmniej 0,1 ha, założoną w celu produkcyjnym;”;

2) w art. 17 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, nie dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu w obrębie zadrzewienia, należących do gatunków obcych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 2f.”;

3) w art. 24 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, nie dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu w obrębie zadrzewienia, należących do gatunków obcych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 2f.”;

4) uchyla się art. 79;

5) uchyla się art. 82;

6) art. 83 otrzymuje brzmienie:

„Art. 83. 1. Usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego na wniosek:

1) posiadacza nieruchomości – za zgodą właściciela tej nieruchomości;

2) właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.[24])), zwanej dalej „Kodeksem cywilnym” – jeżeli drzewo lub krzew zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń.

 1. Zgoda właściciela nieruchomości, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nie jest wymagana w przypadku wniosku złożonego przez:

1) spółdzielnię mieszkaniową;

2) wspólnotę mieszkaniową, w której właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi, zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492);

3) zarządcę nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa.

 1. Zgoda właściciela nieruchomości, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nie jest wymagana także w przypadku wniosku złożonego przez użytkownika wieczystego lub posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, niebędących podmiotem, o którym mowa w ust. 2.
 2. Spółdzielnia mieszkaniowa informuje, w sposób zwyczajowo przyjęty, członków spółdzielni, właścicieli budynków lub lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, a zarząd wspólnoty mieszkaniowej – członków wspólnoty, o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, wyznaczając co najmniej 30-dniowy termin na zgłaszanie uwag. Wniosek może być złożony nie później niż w terminie 12 miesięcy od upływu terminu na zgłaszanie uwag.”;

7) po art. 83 dodaje się art. 83a–83f w brzmieniu:

„Art. 83a. 1. Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków – wojewódzki konserwator zabytków.

 1. Zezwolenie na usunięcie drzewa w pasie drogowym drogi publicznej, z wyłączeniem obcych gatunków topoli, wydaje się po uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska – usunięty
 2. Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu na obszarach objętych ochroną krajobrazową w granicach parku narodowego albo rezerwatu przyrody wydaje się po uzgodnieniu odpowiednio z dyrektorem parku narodowego albo regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.
 3. Organ właściwy do wydania zezwolenia, o którym mowa w ust. 3, niezwłocznie przekazuje do uzgodnienia projekt zezwolenia wraz z aktami sprawy, w tym dokumentację fotograficzną drzewa lub krzewu.
 4. W razie potrzeby przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego regionalny dyrektor ochrony środowiska albo dyrektor parku narodowego zawiadamia o jego wszczęciu.
 5. Niewyrażenie stanowiska w terminie 30 dni, a w przypadku przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego – 60 dni, od dnia otrzymania projektu zezwolenia, o którym mowa w ust. 3, przez organ, do którego zwrócono się o zajęcie stanowiska, uznaje się za uzgodnienie zezwolenia.
 6. Jeżeli liczba stron postępowania o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Art. 83b. 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu zawiera:

1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;

2) oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;

3) zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana, lub oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4;

4) nazwę gatunku drzewa lub krzewu;

5) obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:

 1. a) posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni,
 2. b) nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;

6) wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew;

7) miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej;

8) rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;

9) projekt planu:

 1. a) nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska lub
 2. b) przesadzenia drzewa lub krzewu

– jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania;

10) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie;

11) zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1–4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15, jeżeli zostało wydane.

 1. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Art. 83c. 1. Organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu przed jego wydaniem dokonuje oględzin w zakresie występowania w ich obrębie gatunków chronionych.

 1. W przypadku stwierdzenia, że usunięcie drzewa lub krzewu spowoduje naruszenie zakazów w stosunku do gatunków chronionych, postępowanie zawiesza się do czasu przedłożenia zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do tych gatunków.
 2. Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu może być uzależnione od określonych przez organ nasadzeń zastępczych lub przesadzenia tego drzewa lub krzewu.
 3. Organ, wydając zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu uzależnione od wykonania nasadzeń zastępczych, bierze pod uwagę w szczególności dostępność miejsc do nasadzeń zastępczych oraz następujące cechy usuwanego drzewa lub krzewu:

1) wartość przyrodniczą, w tym rozmiar drzewa lub powierzchnię krzewów oraz funkcje, jakie pełnią w ekosystemie;

2) wartość kulturową;

3) walory krajobrazowe;

4) lokalizację.

 1. Organ, wydając zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu uzależnione od przesadzenia tego drzewa lub krzewu, bierze pod uwagę w szczególności dostępność miejsc do przesadzenia oraz następujące cechy przesadzanego drzewa lub krzewu:

1) rozmiar, w tym objętość bryły korzeniowej i wysokość;

2) kształt systemu korzeniowego;

3) kondycję;

4) długość okresu przygotowania go do przesadzenia.

Art. 83d. 1. Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu określa:

1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę wnioskodawcy;

2) miejsce usunięcia drzewa lub krzewu;

3) nazwę gatunku drzewa lub krzewu;

4) obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:

 1. a) posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni,
 2. b) nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;

5) wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew;

6) wysokość opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu;

7) termin usunięcia drzewa lub krzewu.

 1. W przypadku uzależnienia wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu od wykonania nasadzeń zastępczych, zezwolenie to określa dodatkowo:

1) miejsce nasadzeń;

2) liczbę drzew lub wielkość powierzchni krzewów;

3) minimalny obwód pni drzew na wysokości 100 cm lub minimalny wiek krzewów;

4) gatunek lub odmianę drzew lub krzewów;

5) termin wykonania nasadzeń;

6) termin złożenia informacji o wykonaniu nasadzeń.

 1. W przypadku uzależnienia wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu od przesadzenia tego drzewa lub krzewu, zezwolenie to określa dodatkowo:

1) miejsce, na które zostanie przesadzone drzewo lub krzew;

2) termin przesadzenia drzewa lub krzewu;

3) termin złożenia informacji o przesadzeniu drzewa lub krzewu.

 1. W przypadku uzależnienia wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu od wykonania nasadzeń zastępczych bądź od przesadzenia tego drzewa lub krzewu, zezwolenie to może określać dodatkowo warunki techniczne sadzenia lub przesadzenia drzewa lub krzewu.
 2. Jeżeli przyczyną usunięcia drzewa lub krzewu jest realizacja inwestycji wymagającej uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub pozwolenia na budowę, zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu może zostać wykonane pod warunkiem uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub pozwolenia na budowę, które kolidują z drzewami lub krzewami, będącymi przedmiotem zezwolenia. Przepisu nie stosuje się do inwestycji liniowych celu publicznego.
 3. W zezwoleniu na usunięcie drzewa lub krzewu organ uwzględnia warunki określone w decyzji, postanowieniu oraz zezwoleniu, o których mowa odpowiednio w art. 83b ust. 1 pkt 10 i 11.

Art. 83e. 1. Usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości, na wniosek właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, następuje za odszkodowaniem na rzecz właściciela nieruchomości, a w przypadku gdy na nieruchomości jest ustanowione prawo użytkowania wieczystego – na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości. Odszkodowanie przysługuje od właściciela urządzeń.

 1. Ustalenie wysokości odszkodowania za drzewo lub krzew oraz za ich usunięcie następuje w drodze umowy stron.
 2. W przypadku gdy strony nie zawrą umowy w terminie 30 dni od dnia usunięcia drzewa lub krzewu, odszkodowanie ustala organ, który wydał zezwolenie na ich usunięcie, stosując odpowiednio przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami dotyczące odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości.

Art. 83f. 1. Przepisów art. 83 ust. 1 nie stosuje się do:

1) krzewów, których wiek nie przekracza 10 lat; nowe brzmienie: krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2;”,

2) krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;

3) drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

 1. a) 35 100 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
 2. b) 25 50cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;

3a) drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarcze

3b) drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;”

4) drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach;

5) drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;

6) drzew lub krzewów usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;

7) drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wału przeciwpowodziowego i terenu w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;

8) drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;

9) drzew lub krzewów stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;

10) drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;

11) drzew lub krzewów usuwanych z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową;

12) drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000;

13) prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;

14) drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez:

 1. a) jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu,
 2. b) inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot;

15) drzew lub krzewów należących do gatunków obcych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 2f.

 1. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 13 i pkt 14 lit. a, podmioty określone w tych przepisach, w terminie 30 dni od dnia usunięcia drzewa lub krzewu, przekazują do organu właściwego do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, informację o terminie, miejscu i przyczynie ich usunięcia oraz liczbie drzew lub powierzchni usuniętych krzewów, a także dokumentację fotograficzną przedstawiającą usunięte drzewo lub krzew.
 2. Z oględzin, o których mowa w ust. 1 pkt 14 lit. b, sporządza się protokół. W protokole podaje się w szczególności informację o terminie, miejscu i przyczynie usunięcia drzewa lub krzewu oraz liczbie drzew lub powierzchni usuniętych krzewów oraz dołącza się dokumentację fotograficzną przedstawiającą usunięte drzewo lub krzew.”;

Art. 83f. dodaje się:

„1a. Rada gminy, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, może określić, że przepisów art. 83 ust. 1 nie stosuje się także do innych drzew lub krzewów wskazanych w oparciu o następujące kryteria:
1) gatunek drzewa lub krzewu, lub
2) wiek drzewa lub krzewu, lub
3) obwód pnia drzewa na wysokości 130 cm lub powierzchnia krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, lub
4) cel usunięcia drzewa lub krzewu:
a) związany z prowadzeniem działalności gospodarczej,
b) niezwiązany z prowadzeniem działalności gospodarczej, lub
5) cechy nieruchomości:
a) objęcie nieruchomości określonych przez radę gminy formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5,
b) wpisanie do rejestru zabytków,
c) położenie w pasie drogowym drogi publicznej,
d) rodzaj użytku wynikający z ewidencji gruntów i budynków,
e) określone przeznaczenie nieruchomości wynikające z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
1b. W postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie projektu uchwały, o której mowa w ust. 1a, zapewnia się możliwość udziału społeczeństwa, na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.”;

8) art. 84–86 otrzymują brzmienie:

„Art. 84. 1. Posiadacz nieruchomości ponosi opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu.

 1. Opłaty naliczane są w zezwoleniu na usunięcie drzewa lub krzewu i pobierane przez organ właściwy do wydania tego zezwolenia.
 2. W przypadku naliczenia opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu oraz uzależnienia wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu od przesadzenia tego drzewa lub krzewu albo wykonania nasadzeń zastępczych, organ właściwy do wydania zezwolenia odracza termin uiszczenia opłaty za jego usunięcie na okres 3 lat od dnia upływu terminu wskazanego w zezwoleniu na jego przesadzenie lub wykonanie nasadzeń zastępczych.
 3. Jeżeli przesadzone albo posadzone drzewa lub krzewy zachowały żywotność po upływie okresu, o którym mowa w ust. 3, lub nie zachowały żywotności z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości, należność z tytułu ustalonej opłaty za usunięcie drzew lub krzewów podlega umorzeniu.
 4. Jeżeli przesadzone albo posadzone drzewa lub krzewy, albo część z nich, nie zachowały żywotności po upływie okresu, o którym mowa w ust. 3, z przyczyn zależnych od posiadacza nieruchomości, naliczona opłata jest przeliczana w sposób proporcjonalny do liczby drzew lub powierzchni krzewów, które nie zachowały żywotności.
 5. Decyzje w sprawach, o których mowa w ust. 4 i 5, mogą być wydane przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 3, jeżeli przesadzone albo posadzone drzewa lub krzewy nie zachowały żywotności przed upływem tego okresu.
 6. W przypadku niewykonania nasadzeń zastępczych, o których mowa w ust. 3, lub części z nich, zgodnie z zezwoleniem na usunięcie drzewa lub krzewu, naliczona opłata jest przeliczana w sposób proporcjonalny do liczby drzew lub powierzchni krzewów, które nie zostały wykonane zgodnie z zezwoleniem.
 7. Decyzje w sprawach, o których mowa w ust. 4, 5 i 7 wydaje organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.

Art. 85. 1. Opłatę za usunięcie drzewa ustala się na podstawie stawki zależnej od obwodu pnia mierzonego na wysokości 130 cm i od tempa przyrostu pnia drzewa na grubość poszczególnych rodzajów lub gatunków drzew oraz współczynników różnicujących stawki w zależności od lokalizacji drzewa. nowe brzmienie:„1. Opłatę za usunięcie drzewa ustala się mnożąc liczbę cm obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm i stawkę opłaty.”, 

 1. Jeżeli drzewo na wysokości 130 cm:

1) posiada kilka pni – za obwód pnia drzewa przyjmuje się sumę obwodu pnia o największym obwodzie oraz połowy obwodów pozostałych pni;

2) nie posiada pnia – za obwód pnia drzewa przyjmuje się obwód pnia mierzony bezpośrednio poniżej korony drzewa.

 1. Opłatę za usunięcie krzewu ustala się na podstawie stawki za usunięcie jednego metra kwadratowego powierzchni pokrytej krzewami oraz współczynników różnicujących stawkę w zależności od lokalizacji krzewu.  nowe brzmienie:Opłatę za usunięcie krzewu ustala się mnożąc liczbę metrów kwadratowych powierzchni gruntu pokrytej usuwanymi krzewami i stawkę opłaty.”
 2. Za wielkość powierzchni pokrytej krzewami przyjmuje się wielkość powierzchni rzutu poziomego krzewu. dodatkowy punkt: „4a. Rada gminy, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, określa wysokość stawek opłat, o których mowa w ust. 1 i 3, jednolicie dla wszystkich drzew lub krzewów albo różnicując je ze względu na:
  1) rodzaj lub gatunek drzew lub krzewów;
  2) obwód pnia drzewa lub powierzchnię krzewu albo krzewów rosnących w skupisku.”, 
 3. ust. 5–8 otrzymują brzmienie: „5. Stawki opłat za usuwanie drzew nie mogą przekraczać 500 zł.
 4. Stawki opłat za usuwanie krzewów nie mogą przekraczać 200 zł.
 5. W przypadku, gdy rada gminy nie określi zgodnie z ust. 4a wysokości stawek opłat, o których mowa w ust. 1 i 3, do ustalania opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu stosuje się maksymalne stawki, o których mowa w ust. 5 i 6.
 6. Stawki, o których mowa w ust. 5 i 6, podlegają z dniem 1 stycznia każdego roku waloryzacji o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, przyjęty w ustawie budżetowej.”;
 7. Minister właściwy do spraw środowiska, w terminie do dnia 31 października każdego roku, ogłasza, w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wysokość waloryzowanych stawek, o których mowa w ust. 8.

Art. 86. 1. Nie nalicza się opłat za usunięcie:

1) drzew lub krzewów, na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie;

2) drzew lub krzewów, na których usunięcie osoba fizyczna uzyskała zezwolenie na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej; uchylony

3) drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków;

4) drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;

5) drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego lub kolejowego albo bezpieczeństwu żeglugi;

6) drzew lub krzewów w związku z przebudową dróg publicznych lub linii kolejowych;

7) drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm nie przekracza:

 1. a) 75 120 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
 2. b) 50 80 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew

w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego lub do innego użytkowania zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu; – w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania innego niż rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu; 

8) krzewów, których wiek nie przekracza 25 lat, w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego lub do innego użytkowania zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu; krzewu lub krzewów rosnących w skupiskach, pokrywających grunt o powierzchni do 50 m2, w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania innego niż rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;”, 

9) drzew lub krzewów w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew lub krzewów na terenach zieleni;

10) drzew lub krzewów, które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości;

11) topoli o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm wynoszącym powyżej 100 cm, nienależących do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków;

12) drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych;

13) drzew lub krzewów z grobli stawów rybnych;

14) drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie jest związane z regulacją i utrzymaniem koryt cieków naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń;

15) drzew lub krzewów usuwanych z terenu poligonów lub placów ćwiczeń, służących obronności państwa.

      1a. Rada gminy, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, może określić, że opłat za usunięcie drzewa lub krzewu nie nalicza się także w przypadku innych drzew lub krzewów, wskazanych w oparciu o kryteria, o których mowa w art. 83f ust. 1a.”; 

 1. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, jeżeli wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu zostało uzależnione od przesadzenia tego drzewa lub krzewu albo wykonania nasadzeń zastępczych, a przesadzone albo posadzone drzewo lub krzew nie zachowały żywotności po 3 latach od dnia upływu terminu wskazanego w tym zezwoleniu na ich przesadzenie lub wykonanie nasadzeń zastępczych, lub przed upływem tego okresu, z przyczyn zależnych od posiadacza nieruchomości, organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu nakłada ponownie w drodze decyzji obowiązek wykonania nasadzeń zastępczych. Przepisy art. 83c ust. 4 oraz art. 83d ust. 2 i 4 stosuje się odpowiednio.
 2. W przypadku niewykonania nasadzeń zastępczych, o których mowa w ust. 2, zgodnie z zezwoleniem na usunięcie drzewa lub krzewu, stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.”;

9) w art. 87:

 1. a) uchyla się ust. 2,
 2. b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Uiszczenie opłaty następuje w terminie 14 dni od dnia, w którym zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu albo decyzje, o których mowa w art. 84 ust. 5 i 7, stały się ostateczne. Jeżeli w zezwoleniu na usunięcie drzewa lub krzewu został wskazany początek biegu terminu usunięcia drzewa lub krzewu, uiszczenie opłaty następuje w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia biegu tego terminu.”,

 1. c) ust. 6 i 7 otrzymują brzmienie:

„6. Na wniosek, złożony w terminie 14 dni od dnia, w którym zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu albo decyzja, o której mowa w art. 84 ust. 5 i 7, stały się ostateczne, opłatę można rozłożyć na raty lub przesunąć termin jej płatności, na okres nie dłuższy niż 3 lata, jeżeli przemawia za tym sytuacja materialna wnioskodawcy.

 1. Decyzję w sprawach rozłożenia opłaty na raty lub przesunięcia terminu jej płatności wydaje organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.”;

10) po art. 87 dodaje się art. 87a i art. 87b w brzmieniu:

„Art. 87a. 1. Prace ziemne oraz inne prace wykonywane ręcznie, z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, wykonywane w obrębie korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrębie korzeni lub pędów krzewu, przeprowadza się w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom.

 1. Prace w obrębie korony drzewa nie mogą prowadzić do usunięcia gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, chyba że mają na celu:

1) usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych;

2) utrzymywanie uformowanego kształtu korony drzewa;

3) wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywróceniu statyki drzewa.

 1. Zabieg, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, wykonuje się na podstawie dokumentacji, w tym dokumentacji fotograficznej, wskazującej na konieczność przeprowadzenia takiego zabiegu. Dokumentację przechowuje się przez okres 5 lat od końca roku, w którym wykonano zabieg.
 2. Usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, w celu innym niż określony w ust. 2, stanowi uszkodzenie drzewa.
 3. Usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 50% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, w celu innym niż określony w ust. 2, stanowi zniszczenie drzewa.
 4. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do drzew, o których mowa w art. 83f ust. 1.
 5. Minister właściwy do spraw środowiska może określić, w drodze rozporządzenia, metody wykonywania prac, o których mowa w ust. 1, kierując się potrzebą zapewnienia wykonywania prac w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom.

Art. 87b. 1. Na drogach publicznych oraz ulicach i placach środki chemiczne powinny być stosowane w sposób najmniej szkodzący terenom zieleni oraz zadrzewieniom.

 1. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje środków, jakie mogą być używane w miejscach, o których mowa w ust. 1, oraz warunki ich stosowania, kierując się potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego, ochrony krajobrazu i różnorodności biologicznej oraz odpowiednich warunków utrzymania dróg i bezpieczeństwa korzystania z dróg.”;

11) art. 88–90 otrzymują brzmienie:

„Art. 88. 1. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta wymierza administracyjną karę pieniężną za:

1) usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia;

2) usunięcie drzewa lub krzewu bez zgody posiadacza nieruchomości;

3) zniszczenie drzewa lub krzewu;

4) uszkodzenie drzewa spowodowane wykonywaniem prac w obrębie korony drzewa.

 1. Kara, o której mowa w ust. 1, jest nakładana na posiadacza nieruchomości, albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, albo na inny podmiot, jeżeli działał bez zgody posiadacza nieruchomości.
 2. Uiszczenie kary następuje w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja w sprawie wymierzenia kary stała się ostateczna.
 3. Termin płatności kar wymierzonych na podstawie ust. 1 pkt 3 odracza się na okres 5 lat, jeżeli stopień zniszczenia drzewa lub krzewu nie wyklucza zachowania jego żywotności.
 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, odroczenie terminu płatności kar wymierzonych za zniszczenie korony drzewa dotyczy 70% wysokości kary.
 5. Kara jest umarzana po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o odroczeniu terminu płatności kary stała się ostateczna, i po stwierdzeniu zachowania żywotności drzewa lub krzewu, lub braku żywotności drzewa lub krzewu z przyczyn niezależnych od podmiotu ukaranego.
 6. W przypadku stwierdzenia, że drzewo lub krzew obumarły przed upływem 5 lat od dnia, w którym decyzja o odroczeniu terminu płatności kary stała się ostateczna, karę uiszcza się niezwłocznie, chyba że drzewo lub krzew nie zachowały żywotności z przyczyn niezależnych od podmiotu ukaranego.
 7. Na wniosek, złożony w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu kary, o której mowa w ust. 1, stała się ostateczna, lub od dnia, w którym upłynął termin, na który odroczono uiszczenie kary, można rozłożyć karę na raty na okres nie dłuższy niż 5 lat.
 8. Decyzje w sprawach, o których mowa w ust. 6–8, wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta.
 9. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do drzew i krzewów, o których mowa w art. 83f ust. 1.

Art. 89.

1. Administracyjną karę pieniężną, o której mowa w art. 88 ust. 1 pkt 1–3, ustala się w wysokości dwukrotnej opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu, o której mowa w art. 84 ust. 1. Administracyjną karę pieniężną, o której mowa w art. 88 ust. 1 pkt 1–3, ustala się w wysokości dwukrotnej opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu, o której mowa w art. 84 ust. 1, a w przypadku, w którym usunięcie drzewa lub krzewu jest zwolnione z obowiązku uiszczenia opłaty, administracyjną karę pieniężną ustala się w wysokości takiej opłaty, która byłaby ponoszona gdyby takiego zwolnienia nie było.

 1. Administracyjną karę pieniężną, o której mowa w art. 88 ust. 1 pkt 4, ustala się w wysokości opłaty za usunięcie drzewa, o której mowa w art. 84 ust. 1, pomnożonej przez 0,6. 
 2. Jeżeli ustalenie obwodu lub gatunku usuniętego lub zniszczonego drzewa jest niemożliwe z powodu wykarczowania pnia i braku kłody, dane do wyliczenia administracyjnej kary pieniężnej ustala się na podstawie informacji zebranych w toku postępowania administracyjnego, powiększając ją o 50%.
 3. Jeżeli ustalenie obwodu usuniętego lub zniszczonego drzewa jest niemożliwe z powodu braku kłody, obwód do wyliczenia administracyjnej kary pieniężnej ustala się, przyjmując najmniejszą średnicę pnia i pomniejszając wyliczony obwód o 10%.
 4. Jeżeli ustalenie wielkości powierzchni usuniętych lub zniszczonych krzewów jest niemożliwe, z powodu usunięcia pędów i korzeni, wielkość tę przyjmuje się na podstawie informacji zebranych w toku postępowania administracyjnego.
 5. W przypadku usunięcia drzewa lub krzewu obumarłego albo nie rokującego szansy na przeżycie, złomu lub wywrotu, wysokość administracyjnej kary pieniężnej obniża się o 50%.
 6. W przypadku usunięcia albo zniszczenia drzewa lub krzewu, albo uszkodzenia drzewa w okolicznościach uzasadnionych stanem wyższej konieczności, nie wymierza się administracyjnej kary pieniężnej.
 7. Administracyjne kary pieniężne nieuiszczone w wyznaczonym terminie, podlegają wraz z odsetkami za zwłokę przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 8. Należność z tytułu administracyjnej kary pieniężnej przedawnia się po upływie 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin płatności.
 9. Nie wszczyna się postępowania w sprawie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej, a postępowanie wszczęte w tej sprawie umarza się, jeżeli od końca roku, w którym usunięto lub zniszczono drzewo lub krzew albo uszkodzono drzewo, upłynęło 5 lat.
 10. Organ może umorzyć 50% wymierzonej kary, o której mowa w ust. 1 lub 2, osobom fizycznym, które na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej usunęły lub zniszczyły drzewo lub krzew albo uszkodziły drzewo, w przypadku gdy osoby te nie są w stanie uiścić kary w pełnej wysokości bez znacznego uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny, jeżeli dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku.

Art. 90. 1. Czynności, o których mowa w art. 83–89, w zakresie, w jakim są one wykonywane przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gminy – z wyjątkiem nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym innego podmiotu – wykonuje starosta.

 1. Jeżeli prezydent miasta na prawach powiatu sprawuje funkcję starosty, czynności, o których mowa w ust. 1, wykonuje marszałek województwa.”;

12) w art. 104 ust. 19 otrzymuje brzmienie:

„19. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, dla pracowników Służb Parków Narodowych wzór legitymacji służbowej, wzory umundurowania oraz oznak służbowych dla poszczególnych stanowisk, w tym odpowiedni wzór umundurowania wyjściowego i polowego na pory roku, kolor i wzór przedmiotów uzupełniających mundury oraz wzór orła umieszczanego na czapkach, kierując się potrzebą zapewnienia pracownikom Służb Parków Narodowych odpowiednich warunków do wykonywania zadań wymagających przebywania w terenie w różnych porach roku oraz potrzebą rozróżnienia cech umundurowania pracowników zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach.”;

13) w art. 114 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Organ, który ustanowił formę ochrony przyrody, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz 6–9, przesyła regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska, w terminie 30 dni od dnia jej utworzenia lub ustanowienia, kopię aktu o utworzeniu lub ustanowieniu danej formy ochrony przyrody oraz informacje, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 113 ust. 1a, a także, w tym samym terminie, dokonuje wpisu tych informacji do centralnego rejestru form ochrony przyrody.”;

14) w art. 118b w pkt 4 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c)  usuwanie drzew, których obwód pnia nie przekracza wielkości, o której mowa w art. 83f ust. 1 pkt 3, i krzewów, których wiek nie przekracza 10 lat, porastających dno oraz brzegi śródlądowych wód powierzchniowych,”;

15) w art. 124 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy działań ochrony czynnej wynikających z:

1) zadań ochronnych lub planu ochrony dla parku narodowego lub rezerwatu przyrody;

2) planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000.”;

16) w art. 131 uchyla się pkt 6.

Jeśli nie wszystkie zmiany są dla Ciebie jasne zapraszamy na nasz blog do zakładki prawo – staramy się na bieżąco uzupełniać wpisy dotyczące interpretacji nowej ustawy. Zmiany w ustawie o ochronie przyrody  2015 wprowadziły nowe zasady dotyczące drzew, które można wyciąć bez uzgodnień – zobacz nasz poprzedni wpis co można wyciąć bez opłat.

Co można wyciąć bez opłat

Zmiana ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw wprowadziła sporo zmian w zakresie ochrony przyrody . Kilka najważniejszych postaram się Państwu przytoczyć w tym wpisie. Oczywiście zachęcam do przeczytania wszystkich zmian. Zaznaczam, że zmiany należy czytać w całości, wraz z pierwotnym tekstem ustawy o ochronie przyrody z 2004 rok. Mam nadzieję,  że z tego wpisu dowiecie się Co można wyciąć bez opłat, z jakich przepisów korzystać, jeśli chce się być zwolnionym z kosztów wycinki – jeśli coś dalej będzie dla Ciebie niejasne – dzwoń do nas lub pisz – postaramy się Ci pomóc.

Lumberjack

Pełen tekst zmian do ustawy pobierz TU

Co można wyciąć bez opłat – nie pytając nikogo o pozwolenie:

KONIEC Z ZAPISEM O USUWANIU DRZEW DO 10 ROKU ŻYCIA _ UWAŻAJ!

Ogrody prywatne: Co można wyciąć bez opłat

Jeśli jesteś posiadaczem ogrodu (nie dot. ogrodów wpisanych do rejestru zabytków) przepisy są dla Ciebie trochę ulgowe. Zobacz co możesz co można wyciąć bez opłat:

 • krzewy do 10 roku życia oraz młode drzewa.
 • drzewa, których obwód mierzony na wys. 5 cm od ziemi nie przekracza; 35 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, 25 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;
 • drzewa owocowe, Co można wyciąć bez opłat

Na terenach zieleni  (nie dot. ogrodów prywatnych), oraz na terenach wpisanych do rejestru zabytków przeczytaj co można wyciąć bez opłat:

Nowa ustawa definiuje pojęcie terenów zielni, na nich zasady wycinki drzew są trochę inaczej niż na terenach ogródków prywatnych. Sprawdź najpierw, czy teren twój można nazwać terenem zieleni –

Art. 29, pkt 21: „tereny zieleni – tereny urządzone wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie z nimi związanymi, pokryte roślinnością, pełniące funkcje publiczne, a w szczególności parki, zieleńce, promenady, bulwary, ogrody botaniczne, zoologiczne, jordanowskie i zabytkowe, cmentarze, zieleń towarzysząca drogom na terenie zabudowy, placom, zabytkowym fortyfikacjom, budynkom, składowiskom, lotniskom, dworcom kolejowym oraz obiektom przemysłowym;”,

Na terenach zieleni możesz wycinać spokojnie:

 • jw tylko:
 • nie wolno tu usuwać już bez zezwolenia drzewo owocowych!

"Im a lumberjack and im ok....."

Jak uniknąć opłat za wycinkę drzew:

Przy składaniu wniosku na wycinkę drzew lub krzewów można starać się o nasadzenia zastępcze – należy jednak do wniosku załączyć plan nowych nasadzeń z podaniem ilości roślin, które chcemy nasadzić oraz gatunku. Urząd tym razem będzie mógł mieć wpływ na projekt zieleni, który załączamy. Dodatkowo dostaniemy wytyczne co do gatunków i rozmiarów roślin. Dlatego już na wstępie warto przygotować przemyślany projekt, tak aby uzgodnienia z urzędem poszły jak najsprawniej. Warto zastanowić się jakie rośliny chcielibyśmy posadzić – bo urząd w swojej decyzji wskaże nam już konkretne gatunki i rozmiary sadzonek. Jeśli nie zasugerujemy urzędowi co nam się podoba, może się okazać, że zostanie nam narzucone z góry pewne rozwiązania, które nie zawsze muszą się nam podobać.

Wskazówka dla inwestorów – czyli co można wyciąć bez opłat:

Jeśli jesteś inwestorem może zainteresować się nowy zapis w ustawie – Art.86.1 pkt 7, który mówi że na terenach, którym przywracamy pierwotne użytkowanie zgodne z przeznaczeniem terenu, możemy usuwać drzewa, których obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm nie przekracza:

 • a) 75 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
 • b) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew

oraz krzewy

 • których wiek nie przekracza 25 lat,

Przeznaczenie terenu określone jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Przykład – jeśli na działkach budowlanych wyrosły drzewa – a my chcemy budować, lub na terenach rolniczych chcemy wysiać plony, ale urosły na drzewa – możemy je wyciąć również bez opłat.  Dotyczy to jednak dość młodych drzew – patrz obwody powyżej. Nie zwalnia nas to jednak z uzyskania decyzji z odpowiedniego urzędu. W tym przypadku jednak urząd nie może nam naliczyć żadnych kar.

Jak obliczyć opłatę za usunięcie drzew i krzewów wg nowej ustawy:

Art. 85.

1. Opłatę za usunięcie drzewa ustala się na podstawie stawki zależnej od obwodu pnia mierzonego na wysokości 130 cm i od tempa przyrostu pnia drzewa na grubość poszczególnych rodzajów lub gatunków drzew oraz współczynników różnicujących stawki w zależności od lokalizacji drzewa.

2. Jeżeli drzewo na wysokości 130 cm:

 • 1) posiada kilka pni – za obwód pnia drzewa przyjmuje się sumę obwodu pnia o największym obwodzie oraz połowy obwodów pozostałych pni;
 • 2) nie posiada pnia – za obwód pnia drzewa przyjmuje się obwód pnia mierzony bezpośrednio poniżej korony drzewa.

3. Opłatę za usunięcie krzewu ustala się na podstawie stawki za usunięcie jednego metra kwadratowego powierzchni pokrytej krzewami oraz współczynników różnicujących stawkę w zależności od lokalizacji krzewu.

4. Za wielkość powierzchni pokrytej krzewami przyjmuje się wielkość powierzchni rzutu poziomego krzewu.

5. Stawki opłat za usuwanie drzew nie mogą przekraczać za jeden centymetr obwodu pnia mierzonego na wysokości 130 cm.

 

Jak policzyć koszty wycinki zobacz tu

 

Lumberjack

Co zrobić z powalonym drzewem:

Można usunąć również drzewa i krzewy będące złomami lub wywrotami, gdy usuwane są przez:

 • jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu,

W przeciwnym razie właściciel lub zarządca działki musi wystąpić o zezwolenie na usunięcie drzewa i dopiero po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot drzewa można usunąć.

Co z pielęgnacją?

Prace w obrębie korony drzewa nie mogą prowadzić do usunięcia gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa.

Usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 50% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, w celu innym niż określony w ust. 2, stanowi zniszczenie drzewa.

Naliczanie kar w nowej ustawie

Sporo zmian jest też w części dotyczącej naliczania kar. Kilka ważnych:

 • W przypadku usunięcia drzewa lub krzewu obumarłego albo nie rokującego szansy na przeżycie, złomu lub wywrotu, wysokość administracyjnej kary pieniężnej obniża się o 50%.
 • W przypadku usunięcia albo zniszczenia drzewa lub krzewu, albo uszkodzenia drzewa w okolicznościach uzasadnionych stanem wyższej konieczności, nie wymierza się administracyjnej kary pieniężnej.

Bożodrzew bez opłat

Nowa ustawa 2015- znacząca zmiana

Nowa ustawa weszła w życie kilka miesięcy temu, ale dalej budzi wiele wątpliwości. Urzędnicy sami nie wiedza jak pewne sprawy interpretować i pewnie nie pozostaje nam nic innego jak czekać na pierwsze orzeczenia. Wątpliwości jednak mniej będziemy mieć przy Bożodrzewie. Do tej pory jedno z droższych drzew przy wycince można usuwać bez kosztów. Drzewo zaliczane do gatunków inwazyjnych, szkodliwych dla rodzimych gatunków flory rozprzestrzeniało się do tej pory swobodnie, gdyż właścicieli posesji z tymi drzewami nie stać było na jego usuwanie.

Ustawa wprowadziła zwolnienie od obowiązku uzyskiwania zezwolenia na wycinkę należących do inwazyjnych gatunków obcych wymienionych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011 r. w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym (Dz. U. Nr 210, poz. 1260); obecnie z drzew i krzewów jest tam ujęty bożodrzew gruczołkowaty (Ailanthus altissima).

Ailanthus-altissima_567-850_6:

Pełny tekst ustawy znajdziesz  tu.

Drzewa w mieście cz.II – w jakiej odległości sadzić drzewa

drzewa w mieście projekt zieleni

We wcześniejszym naszym poście  drzewa w mieście cz.I poruszyliśmy temat odległości sadzenia drzew od różnego rodzaju sieci infrastruktury. Z naszego doświadczenia wiemy, że jest to bardzo duży problem przy projektowaniu nowych nasadzeń. Na naszym blogu podane są tabele z odległościami sadzenia drzew od sieci, ale często pytacie o normy i przepisy regulujące te wskaźniki. Postanowiliśmy zatem przybliżyć ten temat nieco bliżej, tak aby rozwiać chociaż część wątpliwości.

W jakiej odległości sadzić drzewa  od sieci infrastruktury?

Nie ma niestety jednego dokumentu, który zawierałby wszystkie niezbędne informacje dotyczące sadzenia drzew w mieście. Zanim wybierzemy miejsce pod nowe nasadzenie, w pierwszej kolejności konieczne jest pozyskanie mapy do celów projektowych, na której zlokalizowane są wszystkie sieci infrastruktury przebiegające przez interesujący nas teren. Kolejny etap to odszyfrowanie oznaczeń istniejących na danym obszarze  sieci i ustalenie w jakiej minimalnej odległości od nich może być posadzone nowe drzewo. Na działkach w mieście, szczególnie tych zlokalizowanych w centrum, sieci infrastruktury są często bardzo gęste, przez co znalezienie odpowiedniego miejsca na nowe drzewo jest trudne. Znając zatem wszystkie niezbędne minimalne odległości od sieci, możemy być pewni, że posadzone przez nas drzewo nie spowoduje w przyszłości zniszczenia podziemnej infrastruktury. Postaramy zatem się podać jak najwięcej parametrów dotyczących drzew oraz dokumentów na podstawie, których są one ustalone.

drzewa projekt zieleni

W jakiej odległości sadzić drzewa – regulacje prawne

Ustalenie wszystkich regulacji prawnych określających w jakiej odległości sadzić drzewa jest dość skomplikowane. Należy odszukać dokumenty, które regulują parametry konkretnej sieci infrastruktury i tam odnaleźć fragment dotyczący drzew. Przed przystąpieniem do sadzenia, warto upewnić się u właściciela działki czy wspólnoty mieszkaniowej,  czy na danym terenie nie panują dodatkowe wymogi w stosunku do lokalizacji nowych nasadzeń. Poniżej przedstawiamy odległości wraz z normami i rozporządzeniami, na podstawie których zostały one przytoczone:

 • dla sieci gazowej: na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. poz. 640 –  min. 3 m,
 • dla sieci energetycznej : zgodnie z Polską Normą PN-5100 -1: min. 2m,
 • dla sieci telekomunikacyjnej: na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. – min. 2 m,
 • dla sieci wodociagowej: zgodnie z normami COBRTI INSTAL – min. 2 m mierzone od środka drzewa , dla pomników przyrody min.15 m
 • dla sieci ciepłowniczej: zgodnie z normami COBRTI INSTAL – min. 2 m mierzone od rzutu korony.

Pamiętajcie, że podane odległości mogą ulec zmianie. Konieczne jest zatem sprawdzenie czy przepisy lub wytyczne dotyczące sadzenia odległości drzew od sieci nie zostały zaktualizowane.

brzoza---drzewo-do-małych-ogrodów-4

Przypominamy raz jeszcze, że odległości drzew od budynków nie są regulowane prawnie – należy zachować zdrowy rozsądek i wybrać właściwy gatunek i odmianę. Jeśli informacje te wydaję się zbyt skomplikowane, chętnie pomożemy Wam w doborze i usytuowaniu odpowiednich drzew. Nie zniechęcajcie się i pamiętajcie, że mimo tych trudności, drzewa w mieście są bardzo ważne dla kształtowania prawidłowego ekosystemu , warto zatem sadzić ich najwięcej.

drzewa w mieście – w jakiej odległości sadzić drzewo

W jakiej odległości sadzić drzewa w mieście przy budynku?

Zarówno przepisy prawa budowlanego, jak również ustawa o ochronie przyrody nie regulują odległości jakie należało by zachować przy sadzeniu drzewa w mieście przy budynkach. Często jestem pytana, w jakiej odległości można sadzić w takim razie drzewa. Trudno jednoznacznie na to pytanie odpowiedzieć – z całą jednak pewnością należy zachować przede wszystkim zdrowy rozsądek. Nie zgadzam się jednak z częstym stwierdzeniem, że na drzewa w mieście nie ma miejsca! Mam nadzieję, że poniższym wpisem udowodnię, że Kraków też mógłby być zielony.Bo drzewa w mieście są super!

Rozmiar drzewa – co z tego wyrośnie?

Sadząc drzewa w mieście należy zdawać sobie sprawę, że nasze małe sadzonki z czasem będą rosnąć. Należy dobrze sprawdzić jak docelowo będzie kształtować się drzewo (szerokość korony, wysokość i średnicę pnia), tak aby w przyszłości nie wchodziło on w kolizję z istniejącą infrastrukturą. Dzisiaj na rynku mamy bardzo duży wybór gatunków i odmian co pozwala nam znaleźć odpowiednie drzewo nawet do bardzo małych ogrodów.

Drzewa w mieście blisko elewacji – da się!

Zaczynając wątek: drzewa w mieście – do małych przestrzeni, chciałam pokazać jak sadzi się na zachodzie brzozy. Drzewa w odmianie kolumnowej o ażurowych koronach świetnie wyglądają z pobliżu budynków. Są nie tylko dużą ozdobą, ale również pełnią funkcję parawanu, który w gorące dni może zmniejszyć nagrzewanie się południowych ścian budynku. Do wpisu zamieszczam zdjęcia przywiezione z moich podróży – dwie realizacji z Irlandii. Należy pamiętać – to są drzewa w mieście sadzone w odmianach o kolumnowym pokroju, nasza typowa brzoza ma znacznie większe rozmiary i nie udało by nam się uzyskać takiego efektu. brzoza super drzewo

drzewa w mieście

Więcej o brzozach możesz przeczytać na drzewo do małych ogrodów – brzoza super drzewo

Doskonale też dadzą sobie radę coraz bardziej popularne odmiany tzw. Fastigiaty – czyli odmiany kolumnowe. Do nich należy np. nasz dąb, który występuje również w formie o wąskiej koronie. Nie jest to wcale nowa odmiana, jednak stanowczo zbyt rzadko stosowana w miejskich przestrzeniach (choć muszę przyznać, że ostatnio w Krakowie pojawiło się kilka nowych nasadzeń – np. ul. Beliny – Prażmowskiego). Zgodnie z naszym projektem powstał szpaler takich dębów na Akademii Górniczo Hutniczej:

drzewa-w-mieście

dąb Fastigiata w Krakowie -drzewa w mieście – nasadzenie AGH

W odpowiedzi na pytanie jak blisko budynku mogą rosnąć drzewa trzeba jednak pamiętać o budowie drzewa. Drzewo nie może wchodzić w kolizję z istniejącą infrastrukturą. O tym zawsze musimy pamiętać sadząc drzewa. Dlatego też, nie sadzimy dużych drzew pod sieciami napowietrznymi. Pamiętajmy jednak, że pod powierzchnią mogą również przebiegać sieci uzbrojenia terenu, o których nie możemy zapomnieć. Wymagajmy od projektantów, aby pracowali na mapach , które zawierają wszystkie informacje dotyczące przedmiotowych działek. Należy pamiętać, że drzewo w mieście, jeśli ma na to miejsce prowadzi korzenie na szerokość równą nawet trzykrotności korony. Oczywiście korzenie drzewa w mieście układają się tam, gdzie mają warunki do życia i zazwyczaj ich kształt jest nieregularny. Drzewo przy budynku da sobie radę. Tak poprowadzi korzenie, aby mogło swobodnie się rozwijać. Prowadzenie budowy blisko już istniejących drzew (bez prowadzenia odpowiedniej ochrony drzew na placu budowy) zazwyczaj doprowadza do ich zniszczenia. drzewa w mieście

Przepisy prawne:
Przy sadzeniu drzew należy pamiętać, że musimy również sprawdzić sieci podziemne. To jest już regulowane przepisami prawa.
Odległość drzew od sieci infrastruktury powinna wynosić: drzewa w mieście

 • dla sieci gazowej (min. 3 m),
 • dla sieci wodnej (min. 4 m),
 • elektrycznej (min. 2 m),
 • dla sieci telekomunikacyjnej (min. 2 m)

Drzewa w mieście do cięcia – alternatywa dla gęstej zabudowy

Ciekawym też jest rozwiązaniem sadzenie drzew do cięcia. Tu jednak musimy dobrze rozważyć, czy uda nam się prowadzić pielęgnację takich drzew w odpowiedni sposób. Najważniejsza jest przede wszystkim regularność prowadzonych cięć. Przykłady takich boskietów można podziwiać nie tylko w Wersalu – choć trudno o lepsze przykłady. Takie żywopłoty pozwalają wprowadzić drzewa na bardzo wąskich pasach zieleni. Musimy jednak pamiętać, że prowadzenia pielęgnacji musimy zostawić sobie minimum 60-80 cm od elewacji, aby swobodnie manewrować narzędziami.

drzewa-w-mieście

boskiety francuskie – drzewa w mieście do cięcia

Nie jest łatwo jednak uzyskać taki efekt jak w ogrodach Wersalu. Mamy jednak alternatywę. Drzewa rozpinane na stelażach. To już jest naprawdę proste. Dla mnie to świetne rozwiązanie. Szybko możemy uzyskać efekt parawany, odsłonięcia się od np. sąsiada. Dodatkowo wygląda bardzo oryginalnie. Coraz częściej dostępny drzewo w szkółce potaniało w ostatnim czasie i można myśleć o posadzeniu sobie również w prywatnym ogrodzie. My zachęcamy naszych klientów do wybieranie takich form, tu nasz ulubiony szpaler na AGH:

drzewa-w-mieście - platan rozpięty na bambusowych konstrukcjach

drzewa w mieście – do małych przestrzeni – platan na bambusowej konstrukcji-AGH w Krakowie

Nasadzenie na tyłach salonu samochodowego – klient prywatny:

drzewa-w-mieście

drzewa w mieście – platany rozpięte na bambusowej konstrukcji – klient prywatny

Źle dobrane drzewo – problem w przyszłości

Pamiętajmy, że sadzimy drzewa na lata. Dzisiaj źle dobrane gatunki, odmiany, w przyszłości mogą sprawić nam wiele problemów. Ważne jest aby pamiętać o docelowym rozmiarze drzewa. Wybierajmy gatunki o mocnym drewnie, gatunki szybko rosnące, często mają kruche gałęzie („błędy lat minionych: sadzenie drzew szybko rosnących ale kruchych, takich jak topole i klony srebrzyste czy jesionolistne, które po kilkudziesięciu latach starzeją się i sprawiają kłopoty,”- http://zszp.pl). Dobrze zaprojektowane nasadzenie zminimalizuje nam problemy w przyszłości. Czym lepiej dobrane drzewa do danego miejsca tym, mniejsze potrzeby wykonywania prac pielęgnacyjnych. Profesjonalna pielęgnacja jest przecież drogim zabiegiem, natomiast nieumiejętne prowadzenie prac przy drzewie, może zrobić więcej złego niż dobrego („Pielęgnacja drzew w naszych miastach sprowadza się zazwyczaj do drastycznego skracanie konarów lub usuwania całych drzew. Mimo iż przedstawiciele odpowiedzialnych za zieleń miejską służb wiele wysiłku wkładają w jej ochronę, często bywają bezradni. Czy dzieje się tak dlatego, że koszty leczenia drzew są wysokie, a radykalne cięcia – po prostu tańsze?” – http://zszp.pl

drzewa w mieście

Szkolenie _ ochrona drzew / jak dbać o zieleń

Szkolenie – jak pielęgnować zieleń

ZIELEŃ Jestem bardzo zadowolone ze szkoleń, które odbyły się w ostatnim czasie w okolicach Olkusza w ramach programu Drogi dla Natury. W szkoleniu wzięli udział pracownicy Urzędu Gminy w Kluczach oraz Bukowno, urzędnicy z wydziałów ochrony środowiska z gmin sąsiadujących (Olkusza, Wolbromia, Zawiercia, Trzebini i Dąbrowy Górniczej), drogowcy z Jaworzna, lokalni miłośnicy drzew i pracownicy firm wykonujących zieleń z rejonu. Uczestnicy angażowali się w dyskusję, były rozmowy dotyczące losu drzew. W szkoleniach wzięło udział prawie 60 osób, w tym przede wszystkim urzędnicy z gmin współpracujących (gminy Bukowno i Klucze) oraz gmin ościennych. Oprócz urzędników wydziałów ochrony środowiska dopisały lokalne firmy zajmujące się pielęgnacją zieleni, dla których zieleń jest bardzo ważna. To świetnie, bo również od nich zależy jak będą wyglądały zadrzewienia przydrożne. Zwracaliśmy uwagę na dobre praktyki – jak dbać o zieleń. Naszym zadaniem było dać narzędzia urzędnikom do ochrony drzew i krzewów.  Dziękujemy wszystkim uczestnikom. ZIELEŃ

jak pielęgnować drzewa – zieleń w Krakowie

ZIELEŃ Zgodnie z programem pierwszego dnia skupialiśmy się na aspektach przyrodniczych, drugiego na kulturowej i utylitarnej roli alej. Rozmawialiśmy też o projektowaniu alej i prawidłowym doborze sadzonek co było ciekawą i ważną częścią szkolenia również dla biorących udział w spotkaniu projektantów (w tym naszych przyjaciół z Żywca – Ani i Łukasza ). Uczestnicy zwracali uwagę na to, że oprócz wiedzy, którą szkolenia poszerzają zwracają one uwagę na problem zanikania alei przydrożnych z krajobrazu, który wcześniej zauważali, ale być może nie doceniali skali zjawiska.

Jak napisać  specyfikację – zamawiamy zieleń

ZIELEŃ Nasza pracownia prowadziła wykłady z zakresu projektowania oraz sporządzania dokumentacji technicznej. Kasia Mucha mówiła dużo o prawidłowym projektowaniu zadrzewień przydrożnych. Zachęcał również do prowadzenia odpowiedniej polityki zarządzania drzewami. Poruszała tematykę udziału społecznego w zarządzaniu zielenią. Ja opowiadałam o prawidłowej ochronie drzew na placu budowy. W innych tematach pomagali nam pracownicy Wydziału Kształtowania Środowiska Pan dr inż. Przemysław Szwałko i Jarosław Tabor, oraz Pan Tomasz Jaworski, pracownik UJ.

jak pielęgnować drzewa – zieleń w Krakowie

Mimo zakończenia szkolenia w piątek po południu dalej trwała dyskusja w podgrupach. Szkolenie zostało bardzo pozytywnie ocenione i w ankietach i w rozmowach osobistych.

Podobne wpisy:
http://projektzieleni.pl/szkolenie-_-ochrona-drzew/
http://projektzieleni.pl/szkolenia-edukacyjne-dlaczego-warto-dbac-o-drzewa/

Ochrona drzew _ Drogi dla Natury

Ostatnie tygodnie u nas pracowite. Jak zawsze o tej porze roku. Co się działo? Przede wszystkim skupiliśmy się na temacie – ochrona drzew w krajobrazie otwartym.

D R O G I   D L A   N A T U R Y  –  Pracujemy w kolejnej edycji programu. Tym razem mamy przyjemność współpracować z gminą Klucze oraz Bukowno. Pierwsze spotkania i ustalenia za nami. Przez lato planujemy wykonać inwentaryzację gmin. Mamy wyznaczone kilka miejsc o wyjątkowej wartości przyrodniczej i kulturowej. Prawdopodobnie będziemy pomagać gminą w uchwalaniu pomników przyrody. Razem też wybierzemy 10 drzew do ekspertyz dendrologicznych i przeprowadzenia pielęgnacji, które w ramach projektu będą wykonane przez koordynatora programu – Fundację EkoRozwoju.

Justyna Mazur opowiadao o historii i roli zadrzewień

Nie było też czasu, aby napisać o  S E M I N R I U M  podsumowującym ostatni rok działań w programie. Zakończyła się nasz praca w gminnie Zabierzów i Sułoszowa. Oddaliśmy opracowania ‚Przegląd zadrzewień przydrożnych’ w obu gminach. Zakończone zostały szkolenia edukacyjne. Posadziliśmy drzewa. O wszystkich czynnościach i ich rezultatach mieliśmy okazję rozmawiać na seminarium podsumowującym, które odbyło się 7 czerwca w Krakowie.

Jako doradzca zadrzewieniowy miałam okazję podzielić się wynikami mojej pracy. Pokazałam, w mojej ocenie, najpiękniejsze zadrzewienia w gminie :

Najciekawsze aleje w gminie Sułoszowa zinwentaryzowane podczas realizacji programu Drogi dla Natury

Aleje w gminie Zabierzów zinwentaryzowane w programie Drogi dla Natury

Więcej na ten temat:
http://www.aleje.org.pl/o-alejach/dzialania/144-relacja-z-seminarium-w-krakowie

Szkolenie _ ochrona drzew

W dniach 9-10 czerwiec odbyło się kolejne szkolenie w ramach programu Drogi Dla Natury.  Fundacja Ekorozwoju wraz z krakowską fundacją Aeris Futoro zorganizowała szkolenie dla urzędników w Gminie Zabierzów. Spotkanie to miało na celu promować zadrzewienia przydrożne. Program Drogi Dla Natury ma na celu ochronę alei i szpalerów coraz rzadziej spotykanych w naszym krajobrazie.

W ramach szkoleń wykłady prowadzili:
Jarosław Tabor, Tomasz Jaworski, Przemysł Szwałko oraz ja: Anna Becker i moja przyjaciółka, również architekt krajobrazu – Katarzyna Mucha.
Podczas szkoleń opowiadałyśmy o Ochronie drzew w procesie inwestycyjnym, o Prawidłowym sposobie napisania specyfikacji, oraz opowiadałyśmy o zasadach Projektowania alei w otwartym krajobrazie. Spotkanie uzupełniła prezentacja „Komunikowanie kwestii związanych z drzewami społecznościom lokalnym – Partycypacja społeczna w podejmowaniu decyzji dotyczących drzew”. Podczas wykładu podkreślałyśmy wagę komunikowania się ze społeczeństwem urzędników podejmujących decyzję. Tu bardzo dziękujemy aktywnym krakowianom, którzy byli dla nas inspiracją. Podczas wykładu prezentowałyśmy aktywność mieszkańców głównie Krowodrzy, którzy w ostatnich latach z różnym skutkiem walczą o zieleń w swojej dzielnicy. Podczas szkoleń przytaczałyśmy historię:
– walkę o aleję lip –  Aleja Trzeciego Maja w Krakowie
– walkę o powstrzymanie zabudowy Młynówki Królewskiej
– walkę o powstrzymanie zabudowy Park im. Wincentego á Paulo

Więcej o szkoleniach: http://aleje.org.pl/o-alejach/dzialania/113-relacja-ze-szkolenia-w-zabierzowie

 

Wycinka drzew w Krakowie – jak obliczyć koszty

Ponieważ bardzo często zwracają się Państwo do mnie z zapytaniem o wysokość opłat przy wycinkach drzew chciałam polecić kalkulator kosztów wycinki Katarzyny Muchy. Jest to bardzo proste narzędzie, które pomoże Państwu w szybki sposób obliczyć opłatę jaką nalicza Wydział Kształtowania Środowiska. Wystarczy określić gatunek drzewa, oraz podać jego pierśnicę (obwód pnia na wysokości 130 cm). Polecam.

http://www.katarzynamucha.pl/wycinka