Ostatnio trzymamy się projektów związanych z tematem wody. Niedawno pisaliśmy o projekcie zagospodarowania wschodniej części krakowskiego zbiornika Bagry, dziś projekt parku rzecznego Białucha.

Nazwa „Białucha” odnosi się tak naprawdę do odcinka dolnego biegu rzeki Prądnik przepływającej przez kilka dzielnic Krakowa. Projektowany przez nas fragment nadbrzeża zlokalizowany jest w Dzielnicy III – Prądnik Czerwony i sąsiaduje bezpośrednio z gęstą zabudową osiedlową oraz jednorodzinną. Teren nadbrzeża jest więc mocno zdefiniowany linią  istniejącej zabudowy.

Jak jest teraz?

Teren przy rzece jest już częściowo zaadoptowany – wzdłuż rzeki ciągnie się ścieżka piesza, znajdują się  boiska, siłownia na świeżym powietrzu, miejsce do gry w szachy i place zabaw.  Teren nie powiada jednak spójnej myśli projektowej, ze względu na brak odpowiedniego oświetlenia jest miejscami niebezpieczny, sprzęty na placu zabaw postawiają wiele do życzenia, poszczególne części terenu nie są ze sobą połączone, brakuje zejść do rzeki i mostków pozwalających na swobodną komunikację z drugim brzegiem. Nie ma więc wątpliwości, że teren, który z różnych powodów jest bardzo atrakcyjnym miejscem do spędzania wolnego czasu, wymaga gruntownej rewitalizacji.

Aspekt społeczny – konsultacje

Z terenem na którym miała powstać nasza koncepcja silnie związani są okoliczni mieszkańcy, którzy zostali zaproszeni na cykl spotkań w ramach których we współpracy z mieszkańcami powstała koncepcja projektowa.

Cykl spotkań opierał się zarówno na wspólnych rozmowach, na których wskazane były główne problemy tego terenu oraz na których mieliśmy możliwość przedstawienia mieszkańcom różnych sposobów ich rozwiązania. Mieszkańcy wzięli też udział w warsztatach projektowych, w trakcie których powstał spójny schemat funkcjonalny terenu.

W trakcie rozmów  z mieszkańcami poruszane były różnorodne tematy, takie jak mała architektura, roślinność, materiały jakie mogą zostać użyte w projekcie i wiele, wiele innych.

Co zmieniamy?

Koncepcja parku rzecznego w Krakowie

Projekt parku rzecznego – rzut

Projekt parku rzecznego Białucha wprowadza tereny o nowym przeznaczeniu jak i proponuje rewitalizację obiektów znajdujących się na projektowanym terenie

Przewiduje się rewitalizacje:

 • placu zabaw
 • boisk- kąciku szachowego
 • siłowni na świeżym powietrzu
 • kładki pieszej
 • nawierzchni
Koncepcja zagospodarowania brzegu rzeki

Nowa kładka nad Białuchą

Wprowadza się nowe elementy, w postaci:

 • naturalnego placu zabaw z tematem przewodnim
 • łąki kwietnej z równoważnią
 • pomostów,  podestów, kładek pieszych
 • altany z grillem
 • schodów terenowych z elementami siedzisk
 • małej architektury w postaci: oświetlenia, koszy na śmieci, na psi odchody, ławek, leżaków, domków dla motyli, owadów, ptaków
 • tablic informacyjnych dotyczących fauny, flory i historii Białuchy a także tablicy z aktualnościami dla mieszkańców
 • nowych ścieżek pieszych
Koncepcja zagospodarowania brzegu rzeki

Łąka kwietna z równoważnią

KOMUNIKACJA

W trakcie konsultacji zapoznaliśmy się w wieloma problemami przyszłego terenu parku rzecznego, które staraliśmy się rozwiązać poprzez nasz projekt.
Jedną z głównych kwestii był brak odpowiedniej komunikacji. Stan głównego ciągu pieszego pozostawiał wiele do życzenia, brakowało także pomniejszych ścieżek biegnących od osiedla nad rzekę. Projekt wprowadza nową sieć komunikacyjną na bulwarach Białuchy z zachowaniem głównego ciągu pieszego a także liczne zejścia do rzeki oraz drewniane ścieżki i pomosty zlokalizowane bezpośrednio przy korycie. Możliwość spacerowania zaraz przy nurcie rzeki była często podnoszoną przez mieszkańców kwestią – obecnie teren ten nie jest udostępniony, mimo, że wielu z mieszkańców z niego korzysta. Kolejnym zabiegiem w celu usprawnienia komunikacji było stworzenie dodatkowych kładek pieszych, których brak był również często podkreślany przez mieszkańców.

MAŁA ARCHITEKTURA

Problemy z doposażeniem terenu w odpowiednią ilość małej architektury były poruszane przez mieszkańców od samego początku rozmów. Na terenie całych bulwarów Białuchy znajdowała się bardzo mała ilość koszy na śmieci, ławek jak i oświetlenia. Istotne było więc odpowiednie doświetlenie terenu i eliminację miejsc wskazywanych przez mieszkańców jako nieprzyjemne lub niebezpieczne. Dla dużej części mieszkańców istotnym problemem był brak odpowiedniego doposażenia w ławki, zwłaszcza takie, które mogłyby pomieścić więcej niż dwie osoby. Projektowany teren przylega koło stosunkowo starego osiedla, na którym znaczna część mieszańców się zna i spędza ze sobą czas w większym gronie właśnie na terenie bulwarów Białuchy. Projekt wprowadza więc miejsca takie jak altany czy podesty z siedziskami, które pozwalają większym grupom spędzać czas na tym terenie. Oczywiście, zadbano także o doposażenie terenu w pozostałe elementy małej architektury, takie jak kosze na śmieci, kosze na psie odchody, oświetlenie w nawierzchni, domki dla owadów i motyli, karmniki dla ptaków, tablice informacyjne. W niektórych miejscach wprowadzone zostały także rzeźby wykonane z wikliny. Elementy małej architektury wykonane są z drewna, które było preferowanym przez mieszkańców materiałem.

Koncepcja zagospodarowania brzegu rzeki

Drewniany podest do obserwacji zwierząt

ROŚLINNOŚĆ

Zbacza Białuchy są stopniowo ograniczone przez silny rozrost ekspansywnego rdestowca ostrokończystego rośliny obcej gatunkowo, wypierającej naturalne ziołorośla koryta Białuchy. Projekt parku rzecznego zakłada całkowite usunięcie rośliny znad Białuchy. W obrębie koryta rzeki projekt wprowadza nasadzenia rodzimych roślin wodnych w pobliżu podestów pieszych w celu uatrakcyjnienia terenu mieszkańcom. Bardzo istotną kwestią przy projektach parków rzecznych jest wprowadzanie roślinności rodzimej, naturalnej. Rzeki stanowią ważne korytarze migracyjne zarówno dla zwierząt jak i roślin. Z tego powodu nie należny wprowadzać gatunków obcych, zwłaszcza o charakterze ekspansywnym w sąsiedztwie koryta rzeki, gdyż w ten sposób jedynie rozprzestrzeniamy zasięg roślin szkodliwych dla naszych naturalnych siedlisk.

W projekcie parku rzecznego wprowadza się nasadzenia drzew, krzewów, bylin, traw ozdobnych oraz bylin. Większość istniejących trawników zostaje zachowanych i poddanych rekultywacji, zaś roślinność o charakterze ozdobnym wprowadza się w pobliżu zabudowy mieszkaniowej.

Projekt zachowuje fragment bulwarów o charakterze „dzikiej enklawy” będącej azylem dla fauny i flory Białuchy. Wybrany do tego fragment terenu jest oddzielony od osiedla ulicą i już posiada bardziej dziki charakter. Wprowadza się tam jedynie podest umożliwiający obserwację mieszkającego tam ptactwa wodnego.

Koncepcja zagospodarowania brzegu rzeki

GRA TERENOWA

Gry terenowe są fantastycznym sposobem spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Aby uatrakcyjnić teren parku rzecznego Białuchy, powstał pomysł stworzenia gry terenowej dla dzieci. Gra terenowa ma opierać się na serii zadań – wyzwań zawartych na karcie gry, które należy wypełnić w określonym czasie. Projektowana gra terenowa ma na celu zbliżenie dzieci do natury, skłonienie ich do bliższej obserwacji otaczającego nas krajobrazu. Przewidujemy grę zarówno w formie tradycyjnej – papierowej, jak i mobilnej, przy użyciu aplikacji.

Główną projektantką parku rzecznego jest Katarzyna Mucha. Zapraszamy do naszej galerii projektu gdzie można oglądnąć jak przed i po projekcie wyglądają poszczególne miejsca 😉

Ścieżka przy bulwarze Białuchy