Wpisy

Jak przeprowadzić konsultacje społeczne?

Konsultacje społeczne i szerzej rozumiana partycypacja społeczna w odniesieniu do architektury krajobrazu to włączanie nieprofesjonalistów w proces tworzenia i realizacji przedsięwzięć przestrzennych. Odpowiednio wcześnie wdrożona stanowi niezastąpiony element procesu projektowego, dzięki któremu mieszkańcy dostają możliwość realnego wpływu na podejmowane decyzje projektowe. Mieszkańcy miast coraz częściej bacznie przyglądają się swojemu otoczeniu i chcą mieć wpływ na zachodzące w nim zmiany. Powstaje coraz więcej ruchów społecznych angażujących mieszkańców do czynnego udziału w kształtowaniu przestrzeni miejskiej. Brak konsultacji nowej inwestycji, nawet jeśli dotyczy ona pozytywnej zmiany np. założenia nowego parku, może budzić w mieszkańcach niepokój. Mieszkańcy mogą obawiać się, że wprowadzane zmiany nie będą spełniały ich potrzeb, a ich ulubiona przestrzeń zmieni się w sposób przez nich nie kontrolowany. Taka sytuacja może doprowadzić do protestów a nawet zatrzymania prac nad projektem.
Partycypacja społeczne jest także nieoceniona w przypadku projektów kontrowersyjnych, do których mieszkańcy od początku nastawieni są negatywnie. Odpowiednio przeprowadzone rozmowy mogą poprawić opinię mieszkańców. Należy jednak pamiętać, że nie zawsze jesteśmy w stanie osiągnąć porozumienie i spełnić oczekiwania wszystkich grup społecznych biorących udział w konsultacjach.

Uczestnicy konsultacji i ich cele

 1. Mieszkańcy,  bywalcy.
  Osoby użytkujące teren zainteresowane są głównie polepszeniem jakości przestrzeni, w której spędzają czas. To oni, po realizacji projektu będą wciąż jej głównymi odbiorcami. Są z nim związani emocjonalnie i sentymentalnie i dlatego często mogą obawiać się wprowadzania zmian – posiadają cenne informacje na temat sposobu użytkowania i problemów danego terenu.
 2. Władze publiczne i projektanci
  Dążą do realizacji inwestycji biorąc za główny cel dobro publiczne i uznanie mieszkańców. Zarówno władze jak i projektanci muszą przestrzegać konkretnych procedur administracyjnych i budżetu przeznaczonego dla danej inwestycji. Ich działania mogą być więc ograniczane np. poprzez nie otrzymanie odpowiednich uzgodnień i pozytywnych opinii od poszczególnych jednostek. Z tych względów zobowiązani są stosować rozwiązania kompromisowe uwzględniające uwagi mieszkańców, inwestorów i ograniczenia prawne.
 3. Właściciele nieruchomości / inwestorzy.
  Ich głównym celem jest swobodne dysponowanie swoimi terenami oraz zysk finansowy. Właściciele nieruchomości i inwestorzy będą zainteresowani realizowanymi przy ich działkach inwestycjami, które mogą mieć wpływ na teren, którym dysponują. Na przykład jeżeli w najbliższym otoczeniu ich działek powstanie park, wartość ich nieruchomości wzrośnie. Jeśli natomiast zaraz przy ich nieruchomości planowana będzie plac zabaw czy droga, z którymi związany jest większy hałas, mogą próbować zatrzymać planowaną inwestycję.Konsultacje społeczne są szczególnie ważne dla projektantów. Dzięki rozmowom z mieszkańcami dowiadują się nie tylko o problemach terenu, ale także o jego zaletach, miejscach szczególnych dla użytkowników. Może być to informacja o ulubionym miejscu seniorów, rodziców, rowerzystów. Mieszkańcy znają także często wiele lokalnych historii miejsca, których nie da się odnaleźć w żadnych książkach ani wyczytać z ukształtowania terenu a mogą się okazać nieocenione w trakcie projektowania.

Konsultacje społeczne – zasady

Aby konsultacje społeczne spełniły swoją rolę należy przestrzegać kilku ogólnych zasad – tzw. 7 zasad konsultacji społecznych.

 1. POWSZECHNOŚĆ
  Konsultacje muszą być dostępne dla każdego, kto będzie chciał wziąć w nich udział i wyrazić swoje poglądy – informacja o konsultacjach powinna być łatwa do znalezienia.
  Często zdarza się, że dany temat przyciąga konkretną grupę społeczną np. budowa placu zabaw przyciągnie większą ilość rodziców. Nie oznacza to jednak, że inne osoby nie mogą wziąć w niej udziału – wręcz przeciwnie.
 2. DOBRA WIARA
  W trakcie konsultacji nie jesteśmy przeciwnymi grupami, które na siłę i nie zważając na formę wyrazu chcą pokazać swoją rację. Dążymy do porozumienia i zrozumienia każdej ze stron dialogu.
 3. PRZEJRZYSTOŚĆ
  Zarówno główny cel, reguły, przebieg i wynik konsultacji muszą być jawne dla wszystkich uczestników konsultacji. Jeśli chcemy dojść do porozumienia, także każda ze stron powinna przedstawić swój cel i swoje poglądy na omawiany temat.
 4. PRZEWIDYWALNOŚĆ
  Konsultacje powinny być zaplanowane i przeprowadzone według określonych reguł już na początku procesu projektowego. Przeprowadzanie konsultacji musi się odbyć na etapie, na którym istnieje możliwość wprowadzania zmian do projektów. Przeprowadzenie konsultacji kiedy zmiany nie są już możliwe jest jawnym nieszanowaniem opinii społecznej oraz może wzmagać negatywny odbiór planowanej inwestycji.
 5. RESPONSYWNOŚĆ
  Każda osoba, która zgłosi swoje uwagi i opinie ma obowiązek uzyskania merytorycznej odpowiedzi. Brak odpowiedzi zostanie zrozumiany jako ignorowanie potrzeb społeczeństwa i przeprowadzanie pozornej rozmowy, która nie ma na celu wypracowania porozumienia.
 6. POSZANOWANIE INTERESU OGÓLNEGO
  Ostateczne podejmowane decyzje powinny być zgodne z dobrem ogólnym i interesem publicznym.
 7. KOORDYNACJA
  Konsultacje powinny być zorganizowane i przeprowadzone przez odpowiednie osoby, posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu konsultacji.

Narzędzia komunikacyjne

 1. Spotkania ze specjalistami
  Ilość i charakter spotkań zależna jest od każdego tematu i problemów danego terenu. Mogą być to spotkania z przyrodnikami, ornitologami, przedstawicielami różnych jednostek miejskich, konserwatorami zabytków.
 2. Warsztaty projektowe
  Warsztaty projektowe stanowią jedno z najlepszych narzędzi podczas rozmów na temat planowanych inwestycji dotyczących architektury krajobrazu. Warsztaty projektowane mogą być organizowane zarówno dla dorosłych jak i dzieci, które także są ważnymi odbiorcami projektów. W trakcie warsztatów uczestnicy pracują na przygotowanych, uproszczonych mapach na których dobrze jest zaznaczyć charakterystyczne miejsca np. budynki, elementy krajobrazu itd. W trakcie warsztatów można wykorzystywać także karty z inspiracjami pokazujące możliwe rozwiązania stosowane na świecie lub w Polsce, materiały, kolorystykę i proponowane formy poszczególnych elementów. Dzięki takim zabiegom jesteśmy w stanie szybko ustalić czy dany teren powinien posiadać więcej elementów i materiałów naturalnych czy materiały nowoczesne o odważnej kolorystyce.
 3. Gra terenowa
  Gra terenowa może być bardzo dobrym pomysłem na zapoznanie się z miejscem, szczególnie jeśli wśród uczestników warsztatów znajdują się osoby, które nie znają bardzo dobrze terenu. Dzięki temu są w stanie go szybko poznać. Alternatywą do gry terenowej może być spacer edukacyjny przeprowadzony przez specjalistów lub znawców terenu.

Nasadzenia zastępcze – co jeśli na mojej działce brakuje miejsca?

Wycinanie drzew w mieście jest stałym procesem, który często związany jest z powstawaniem nowych inwestycji. Zamiast usuwać drzewa i ponosić koszty opłat za wycinkę mamy inne rozwiązanie – nasadzenia zastępcze. Stanowią one realną rekompensatę przyrodniczą za wycinkę przeprowadzaną na terenach inwestycyjnych. Jeżeli planujecie wycinkę, warto zastanowić się czy ponoszenie za nią opłat jest na pewno najlepszym rozwiązaniem. Często zdarza się, że koszty nasadzeń są niższe, za to korzyści z nich płynące dla nas i naszego otoczenia o wiele większe. Urzędnicy odpowiedzialni za wydawanie decyzji na wycinkę z reguły chętniej zgadzają się na nasadzenia zastępcze.

 

Zdecydowaliście się na nasadzenia zastępcze – co dalej?

Po pierwsze należy zastanowić się czy na terenie naszej działki jest możliwość wykonania wymaganej ilości nasadzeń zastępczych. Jeśli tak, sprawa jest prosta – należy wykonać projekt, dobrać odpowiednie gatunki i parametry roślin będących nasadzeniami zastępczymi. Kolejno należy złożyć projekt do odpowiedniej jednostki.

Co zrobić jeśli nie mamy miejsca na nasadzenia?

Jeśli na terenie waszej działki nie ma jednak miejsca na nasadzenia lub z innej przyczyny nie można ich na niej umieścić, możecie wybrać jedno z  rozwiązań poniżej:

 1. Nasadzenia na innej działce prywatnej.
  Macie sąsiada lub znajomego, który chętnie posadziłby na swojej działce kilka drzew i krzewów? Jeśli tak – posadźcie swoje nasadzenia na jego działce. W tym przypadku należy zwrócić się do urzędu z wnioskiem o możliwość posadzenia nasadzeń na innej działce z dołączonym projektem nasadzeń zastępczych.
 2. Nasadzenia na innej działce gminnej.
  Jeżeli ani wy ani wasi znajomi nie macie miejsca na nasadzenia zalecamy złożenie wniosku do urzędu o wskazanie dogodnego dla nich miejsca na przez nich wybranej działce gminnej. Często zdarza się, że miasto posiada tereny, które chętnie by zazieleniło, jednak nie ma danego roku na nie funduszy i wskaże je jako lokalizację projektu nasadzeń zastępczych.
 3. Nasadzenia krzewów zamiast drzew.
  W przypadku braku miejsca na nasadzenia drzew istnieje możliwość zamiany nasadzeń drzew na krzewy. W tym przypadku przelicznik jest różny i zostanie określony przez urzędnika. Najczęściej za jedno drzewo sadzimy 10 lub więcej sztuk krzewów.

Co powinien zawierać projekt nasadzeń zastępczych?

Projekt nasadzeń zastępczych powinien być sporządzony na mapie zasadniczej lub mapie do celów projektowych w skali 1:500. Na projekcie należy zaznaczyć lokalizację drzew i krzewów, opisać projektowane gatunki i odmiany oraz określić ich ilości. Należy także pamiętać o specyfikacji sadzonych drzew – najczęściej jest ona narzucona przez urząd i dotyczy wielkości obwodu pnia. W różnych gminach wytyczne co do parametrów nasadzeń zastępczych mogą się różnić.

Dodatkowe zalety projektu nasadzeń zastępczych

Nasze biuro zachęca do stosowania nasadzeń zastępczych, ponieważ dzięki nim, pomimo prowadzonych wycinek, mamy możliwość  utrzymać w miarę stały poziom ilości zieleni w naszej okolicy. Wykonywanie nasadzeń zamiennych również zmniejsza ryzyko pojawienia się konfliktów zwłaszcza, jeśli wycinka związana jest z inwestycjami wymagającymi usunięcia dużej ilości zieleni. Należy pamiętać, że mieszkańcy miast coraz baczniej przyglądają się działaniom inwestorów i pilnują, aby prowadzone działania inwestycyjne nie prowadziły do degradacji miasta.

W trakcie planowania przyszłej inwestycji, dbanie przez inwestorów o zadowolenie mieszkańców, którzy będą jej sąsiadami  jest szczególnie istotne. Dzięki temu, inwestor może uniknąć protestów i skarg mieszkańców, które często przedłużają realizację inwestycji a czasem nawet prowadzą do zawieszenia prac. Dobrze przygotowany projekt nasadzeń zastępczych może przekonać i uspokoić mieszkańców, że ich interesy są także ważne i brane pod uwagę.

W krajach takich jak Wielka Brytania czy Stany Zjednoczone dba się o relacje z mieszkańcami. Deweloperzy planując większe inwestycje w trakcie rozmów z gminami wypracowują wspólny kompromis – w zamian za realizację swoich zamierzeń budowlanych zobowiązują się do finansowania także publicznych inwestycji. Zwykle dotyczy to przestrzeni sąsiadujących z nową inwestycją, które są ważne dla okolicznych mieszkańców. W ten sposób często remontowane są skwery i zieleńce i powstają nowe place zabaw i nasadzenia zieleni.

Do tej pory wykonaliśmy projekty nasadzeń zastępczych dla wielu klientów, w tym instytucji publicznych (m.in. Uniwersytet Rolniczy, Akademia Górniczo-Hutnicza, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji), deweloperów, biur architektonicznych, przedsiębiorców i licznych klientów indywidualnych.

Nowe życie ulic – czym jest woonerf?

Jak każda dziedzina, architektura krajobrazu ulega trendom. Poszczególne rozwiązania staja się mniej lub bardziej modne. Dziś chcielibyśmy powiedzieć trochę o posiadającym niemałą ilość zwolenników rozwiązaniu jakim jest woonerf.

Czym jest woonerf i skąd pochodzi?

Pojęcie pochodzi z języka holenderskiego i oznacza „ulicę do mieszkania”. Chodzi o typ ulicy w strefie zurbanizowanej, którą ukształtowano ze szczególnym naciskiem na zrównoważenie i uspokojenie komunikacji. Jest to więc wielofunkcyjna przestrzeń publiczna, w której szczególny nacisk kładzie się na ruch pieszy i rowerowy, zachowanie wysokiego poziomu estetycznego, sprzyjającego  spotkaniom mieszkańców.  Warto podkreślić, że woonerf nie wyklucza całkowicie ruchu kołowego z ulicy.

Wbrew pozorom woonerf nie jest wynalazkiem ostatnich kilku lat, wręcz przeciwnie – pochodzi z lat 70 ubiegłego wieku. Pierwsze woonerfy powstały w Holandii i stanowiły reakcję na znaczny wzrost popularności samochodów w miastach.

Woonerfy lokalizowane są najczęściej w pobliżu miejsc szczególnej ochrony takich jak szkoły czy zespoły zabudowy mieszkaniowej.

Aspekt projektowy


Możliwość do tworzenia woonerfów daje projektantom znak drogowy D- 40 oznaczający „strefę zamieszkania”. Ogranicza on prędkość ruchu kołowego do 20 km/h, daje pierwszeństwo dla ruchu pieszego i rowerowego, pozwala na wprowadzenie elementów ograniczających ruch kołowy oraz nakazuje kierowcom parkowanie jedynie w miejscach do tego przeznaczonych.

Pozostałe elementy kształtowania tego typu drogi nie są sprecyzowane, co daje możliwość kreowania woonerfów.

Jakie ulice mogą stać się woonerfem ?


Przede wszystkim ulice, które nie stanowią ważnych powiązań komunikacji kołowej oraz mają dla niej znaczenie marginalne. Są to najczęściej ulice, które w ciągu dnia nie są użytkowane i służą jedynie jako dojazd do miejsc zamieszkania. Bardzo często są to obszary w  pobliżu starówki miasta, które już częściowo zostały zamknięte dla komunikacji samochodowej poprzez wprowadzone  w ich obrębie strefy ruchu wyłącznie dla okolicznych mieszkańców.

Woonerfy w Polsce?

W Polsce istnieje zauważalny ruch związany z woonerfami. Pierwsza tego typu przestrzeń powstała w 2014 roku w Łodzi, a po niej powoli powstawały kolejne. Większość inicjatyw związanych z powstawaniem miejskich odbywa się w ramach budżetów obywatelskich poszczególnych miast, chociażby tegoroczny projekt “Zielona Krupnicza, czyli pierwszy woonerf w Krakowie” czy projekt “Rewitalizacja ul. Kamińskiego” w Łodzi zakładający jej przemianę w podwórzec miejski. Jest to niezaprzeczalny znak, że mieszkańcy wielu polskich miast potrzebują nowej jakości przestrzeni, która mimo gęstej zabudowy charakterystycznej dla centrum miasta pozwoli im na odrobinę swobody i prywatności.

Poniżej przykład z Łodzi:

Nam pomysł tworzenia woonerfów w miastach bardzo przypadł do gustu. Daje on nie tylko możliwość na rewitalizację ulic, ale także na podkreślenie wyjątkowości i indywidualnego charakteru tych przestrzeni, które często są niezauważane i służą jedynie komunikacji.

Zapraszamy do podzielenia się Waszą opinią, zdjęciami na temat woonerfów. Zapraszamy do komentowania!

Zgłaszanie spraw – zniszczone krzewy w Krakowie

W dniu dzisiejszym wracając ze spaceru przechodziłam koło Kościółka św. Idziego w Krakowie. Ku mojemu zdziwieniu zobaczyłam, że na tym pięknym skwerze doszło do aktu wandalizmu. Zniszczone krzewy w Krakowie – ktoś ukradł kilkanaście cisów. Jak to możliwe, że w takim miejscu dochodzi do kradzieży! W środku miasta i nikt się nie boi. Nie wierząc własnym oczom zrobiłam kilka zdjęć – aby mieć dokumentację zniszczeń. Wróciłam do domu i zaczęłam szukać po internecie jak i kogo by tu najlepiej zawiadomić o sprawie zniszczenia krzewów. Znalazłam wszystko – istnieje specjalny formularz do zgłaszania interwencji w Krakowie związanej min. z przycięciem lub usunięciem drzewa, aktami wandalizmu na terenach zieleni lub innymi sytuacjami o których wg nas warto powiadomić pracowników zajmujących się utrzymaniem zieleni miejskiej.

Jak działa formularz

Moja sprawa to na pewno zgłoszenie aktu wandalizmu na terenach zieleni. Kradzież lub zniszczenie krzewów w Krakowie na pewno jest sprawą, którą można zgłosić. Jak się okazał to  nic trudnego – kilka prostych pozycji i zgłoszenie zostało wysłane. Taki formularz do zgłaszania spraw możesz zobaczyć TUTAJ. Zobaczymy kto i kiedy mi na nie odpowie. Dzisiaj już jest piątek, ale może ktoś jeszcze zadzwoni! Wiadomość wysłałam za pomocą formularza o 14. Zobaczymy…. Tak wygląda skwer w dniu dzisiejszym.

zniszczone-krzewy-w-Krakowie zniszczone-krzewy-w-Krakowie-2

Jeszcze kilka dni temu pisałam o nim – jako dumna mieszkanka Krakowa we wpisie  nasadzenia-na-krakowskim. Może i ta sytuacja sprawi, że będę dumna – zobaczymy co się wydarzy.

WOW – czyli szybka odpowiedź

Po 5 minutach dostałam zwrotnego maila,  o treści:

Dziękujemy za przesłanie zgłoszenia.
Zostało ono przekazane do Inspektora: Tomasz Wygoda.
Odpowiedź w temacie zgłoszonej sprawy zostanie przesłana w ciągu 5-7 dni.

No więc zobaczymy co przyniesie przyszły tydzień!

Dzisiaj już środa i nikt nie dzwonił – zostały jeszcze dwa dni!

Nowe drzewa uliczne w Krakowie

Nasadzenia na krakowskim skwerze – dumna mieszkanka

Zielone skwery w Krakowie  – szara rzeczywistość

Pogoda cudna, więc dobry dzień na spacer. Wracając z Kanoniczej, która zachwyca za każdym razem znalazłam cudnie obsadzony skwer. Na tyłach Kościółka Św. Idziego znajdziemy maleńki poletek obsadzony nowymi roślinami. Zrobiłam kilka zdjęć, ale też zaczęłam wypytywać o historię nowych nasadzeń. Nasadzenia na krakowskim skwerze były inicjatywą Architekta Krajobrazu Miasta Krakowa. Podobno po wielu zgłoszeniach od mieszkańców postanowiono przeprowadzić rekultywację skweru. Niewielki teren był zmorą dla mieszkańców i wstydem dla Krakowa. Zaniedbany teren pachniał jak miejskie szalety, a w  zapuszczonych krzakach imprezowicze urządzali sobie dzikie wysypisko. Mieszkańcy okolicznych kamienic apelowali o wybudowanie ogrodzenia, które miało zabezpieczy zieleń przed dalszą dewastację. Ale jakie ogrodzenie zapewni ochronę przed nocnymi imprezowiczami? Przecież nie mogliśmy wybudować ogrodzenia na 2.2, – zwłaszcza zasłaniającego kościółek św. Idziego – jeden z najpiękniejszych obiektów sakralnych Krakowa.

Tak to wyglądało jeszcze nie dawno – skwer przed rewitalizacją :

nasadzenia na krakowskim skwerze-przed-rewitalizacją

nasadzenia na krakowskim skwerze

Projekt zieleni – od czegoś trzeba zacząć

Zarząd Zieleni Miejskiej wywiązał się z zadania wzorowo. Wykonano projekt nowych nasadzeń, który zaprowadził porządek w tym miejscu. Odremontowany skwer cieszy oko. Teren ten jak na razie jest zadbany i nie ma problemów z wandalizmem. To kolejny przykład rewitalizacji miasta, która pokazuje, ze tereny odremontowane są przyjaźnie traktowane przez mieszkańców. Nikt dzisiaj nie warzy się rzucić butelki po piwie na nowe nasadzenia – to raziłoby nawet największych wandali. Może małymi kroczkami uda nam się w najbliższych latach zaprowadzić porządek w naszym mieście. Dobre wykonane nasadzenia to dobra inwestycja w wizerunek miasta. Brawo Kraków!

Nasadzenia na krakowskim skwerze

nasadzenia na krakowskim skwerze-2

nasadzenia na krakowskim skwerze-1

Jak dla mnie kwatery cisowe to świetny rozwiązanie. Ta zimozielona roślina doskonale wpisuje się w nasadzenia na krakowskim skwerze. Elegancka forma roślina komponuje się z murami starego miasta. Trawki – turzyca ptasie łapki – dodają tym nasadzeniom nowoczesnego lekkiego charakteru. Prostota nasadzeń sprawia, że skwer wygląda bardzo europejsko. Bardzo się cieszymy, że nasadzenia na krakowskim skwerze w mieście mogą tak wyglądać!

Graffiti na Kazimierzu

Graffiti w Krakowie – miasto z charakterem

Kazimierz w ostatnich latach zapełnia się kolorowymi graffiti. Mamy tu spore pole do popisu. Na starych murach rysunki świetnie się prezentują. “Pani w niebieskiej sukience” należy chyba do moich ulubionych prac. Czy ktoś z Was wie kto robi w naszym mieście takie cuda? Jeśli chcesz zobaczyć wszystkie (chyba wszystkie) Graffiti na Kazimierzu nasz wpis pomoże Ci je odnaleźć.

Graffiti-na-Kazimierzu-06Graffiti-na-Kazimierzu-01

Autor: Broken Fingaz

Dzieło na kamienicy przy Placu Bawół 3. Kamienica należała przez 400 lat do rodziny Bosaków, którzy przed wybuchem II wojny światowej wyjechali z Polski. Kilka lat temu udało im się odzyskać kamienicę ,jednak nikt z rodziny nie zdecydował się na powrót do Krakowa. Autorzy zadedykowali swoje działo właścicielom nieruchomości.

Graffiti-na-Kazimierzu-03_plac bawół

 

Autor: Pila Peleda – izraelski streetartowiec

Dzieło na kamienicy na św. Wawrzyńca 14. To kolejne graffiti, które powstało w ramach 23 Festiwalu Kultury Żydowskiej. Motyw muralu nawiązuje Lwa Judy – godło współczesnego herbu Jerozolimy. Jest symbolem siły i walki w celu zjednoczenia narodu żydowskiego. Autorzy chcieli podkreślić, że Kazimierz to nie tylko miasto zabaw nocnych., ale również kolebka odradzającej się gminy żydowskiej.

Graffiti-na-Kazimierzu-04_ul. Wawrzyńca

 

Autor: jeszcze nie wiem….

Dzieło na kamienicy na św. Józefa 11. To prawdopodobnie reklama lokalu mieszczącego się pod tym samy adresem.

Graffiti-na-Kazimierzu-22a

Autor: “Kazimierskie Murale Historyczne” powstały pod patronatem Rady Dzielnicy I Kraków Stare Miasto, ze środków Budżetu Obywatelskiego 2015 Urzędu Miasta Krakowa, z inicjatywy Wandy Kalbarczyk z Pubu-Galerii Wręga. Wykonawcą jest Piotr Janowczyk, wykładowcy street-artu na warszawskich i krakowskich uczelniach, a zabezpieczającym firma Sukcesor

Murale przedstawiają Króla Kazimierza Wielkiego, założyciela miasta Kazimierz, Esterkę – legendarną oblubienicę Kazimierza Wielkiego, Karola Knausa – kazimierskiego architekta, budowniczego, Helenę Rubinstein – “Cesarzową Piękna”, założycielkę znanej firmy kosmetycznej, i Cesarza Józefa II – reformatora i myśliciela, patrona ulicy Józefa od 1866r. Relacja z prac nad muralem tutaj.

Graffiti-na-Kazimierzu-15_ul. Józefa Graffiti-na-Kazimierzu-13 Graffiti-na-Kazimierzu-14 Kazimierskie Murale Historyczne Graffiti-na-Kazimierzu-12

Autor: Gregor Gonsior

Uwaga – zapraszam do obejrzenia pracy – bo w niedługim czasie zniknie. Już zaczęła się budowa plomby.

Graffiti-na-Kazimierzu-18_ul. Kupa

Graffiti-na-Kazimierzu-17_ ul.Kupa

ul. Miodowa – szyld galerii

Graffiti-na-Kazimierzu-19

U. Bożego Ciała – Jedno ze starszych dzieł naszej dzielnicy

Graffiti-na-Kazimierzu-09_ul. Bożego Ciała

Ul. Bożego Ciała – reklama sklepu

Graffiti-na-Kazimierzu-08_reklama na ul. Bożego CiałaGraffiti-na-Kazimierzu-21

Ul. Józefa

Graffiti-na-Kazimierzu-11

Ul. Bożego Ciała

Graffiti-na-Kazimierzu-10

Ul. Izaaka

Graffiti-na-Kazimierzu-16_ul. Izaaka

Czy to … Kraków?

Zieleń publiczna może wyglądać dobrze.

Zapraszam do obejrzenie foto relacji z odwiedzin placu przy Centrum Kongresowym w Krakowie.

 

Centrum-Kongresowe-w-Krakowie---plac  plac-pryz-Centrum-Kongresowym-w-Krakowie plac-pryz-Centrum-Kongresowzm-w-Krakowie plac-przy-Centrum-Kongresowym-Kraków plac-przy-Centrum-Kongresowym-Kraków-2 plac-przy-Centrum-Kongresowym-w-Krakowie zieleniec-przy-Centrum-Kongresowym-w-Krakowie  zieleń-przy-Centrum-Kongresowzm-w-Krakowiebetonowe-ławki-w-zieleni

Projekt obywatelski 2015, Kraków rządzi!

Kto składał z nami wniosek:

Grupę Zielone Pojęcie tworzą znajomi – miłośnicy drzew. Są w niej też osoby profesjonalnie zajmujące się kształtowaniem zieleni (architekci krajobrazu, leśnicy, ogrodnicy).

Po co to wszystko:

Projekt zakłada przeprowadzenie rewitalizacji zieleni przy ul. Serenno Fenn`a w Krakowie. Ta niewielka ulica przylegająca do Placu Biskupiego. Ze względu na zły stan roślinności wymaga przeprowadzenia prac porządkowych. Rewitalizacja zieleni pasa drogowego ulicy Sereno Fenn`a, polega na odtworzeniu założenia historycznego na terenie Starego Miasta. Pierzeję ulicy tworzą kamienice o charakterze modernistycznym, którym niegdyś towarzyszył monogatunkowy szpaler drzew, podkreślający ich wyjątkowość (zdjęcie historyczne uzyskane od jednej z mieszkanek). Rewitalizacja zieleni wpłynie korzystnie na estetykę miejsca oraz podniesie atrakcyjność Starego Miasta zarówno z punktu widzenia mieszkańców jak i wśród turystów podążających szlakiem krakowskiego modernizmu.

Kiedyś ulica wygląda tak – prawda że elegancko!

Dzisiaj przez zaniedbania, ulica nie wygląda już tak imponująco. Liczymy, że uda nam się przywrócić tej krakowskiej uliczce wcześniejszy blask.

Stan dzisiejszy – oraz wizualizacja pokazująca projektowaną zieleń.

OPIS PROJEKTU – projekt obywatelski 2015

Rezultatem jest wykonanie nowych nasadzeń w profesjonalny sposób (wymiana ziemi, wykonanie systemy do napowietrzania bryły korzeniowej). Poprzez zastosowaną technologie i przy zaangażowania mieszkańców w opiekę nad drzewami (np. regularne podlewanie w gorące i suche dni) uzyskamy gwarancję na utrzymanie się zieleni w dobrej kondycji w tak trudnych miejskich warunkach.

Dodatkowo zakłada się: wymiana drzew pozwoli na przeprowadzenie rekultywacji gleby, która umożliwi prawidłowy wzrost i rozwój posadzonym roślinom. Ogrodzenie wydzielonych pasów zieleni ma zabezpieczyć je przed niszczeniem przez parkujące samochody.

CHARAKTERYSTYKA DŁUGOTERMINOWYCH SKUTKÓW

Realizacja zadania spowoduje: – zwiększenie walorów estetycznych i dekoracyjnych miasta (ulica zaniedbana bez walorów estetycznych); – poprawa jakości życia mieszkańców; – wzrost kosztów utrzymania poprzez konieczność prowadzenia ciągłych systematycznych zabiegów pielęgnacyjnych (formowanie krzewów, odchwaszczanie, podlewanie).

 

W razie pytań dotyczących projektu prosimy o kontakt!

Tulipany pełną parą – ładny skwer w Krakowie

Po ostatnich odwiedzinach na AGH zrobiłam kilka zdjęć tulipanów – to naprawdę bardzo ładny skwer w Krakowie , jeden z ładniejszych w mieście.  Kwiaty tulipanów kwitną pełna parą na wielu skwerach kampusu wprowadzając sporo koloru i zamieszania. Zachęcam wszystkich amatorów tych kwiatów na spacer pomiędzy budynkami uczelni. Ich ilość oraz bogatość kolorów może zawrócić w głowie. Ja mam dla Was przygotowane zdjęcia z przed budynku C1. Jeśli macie jakieś swoje zdjęcia z tulipanami z Krakowa zachęcam do przesłania, na pewno je opublikujemy.

Portfolio