Co można wyciąć bez opłat

Zmiana ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw wprowadziła sporo zmian w zakresie ochrony przyrody . Kilka najważniejszych postaram się Państwu przytoczyć w tym wpisie. Oczywiście zachęcam do przeczytania wszystkich zmian. Zaznaczam, że zmiany należy czytać w całości, wraz z pierwotnym tekstem ustawy o ochronie przyrody z 2004 rok. Mam nadzieję,  że z tego wpisu dowiecie się Co można wyciąć bez opłat, z jakich przepisów korzystać, jeśli chce się być zwolnionym z kosztów wycinki – jeśli coś dalej będzie dla Ciebie niejasne – dzwoń do nas lub pisz – postaramy się Ci pomóc.

Lumberjack

Pełen tekst zmian do ustawy pobierz TU

Co można wyciąć bez opłat – nie pytając nikogo o pozwolenie:

KONIEC Z ZAPISEM O USUWANIU DRZEW DO 10 ROKU ŻYCIA _ UWAŻAJ!

Ogrody prywatne: Co można wyciąć bez opłat

Jeśli jesteś posiadaczem ogrodu (nie dot. ogrodów wpisanych do rejestru zabytków) przepisy są dla Ciebie trochę ulgowe. Zobacz co możesz co można wyciąć bez opłat:

 • krzewy do 10 roku życia oraz młode drzewa.
 • drzewa, których obwód mierzony na wys. 5 cm od ziemi nie przekracza; 35 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, 25 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;
 • drzewa owocowe, Co można wyciąć bez opłat

Na terenach zieleni  (nie dot. ogrodów prywatnych), oraz na terenach wpisanych do rejestru zabytków przeczytaj co można wyciąć bez opłat:

Nowa ustawa definiuje pojęcie terenów zielni, na nich zasady wycinki drzew są trochę inaczej niż na terenach ogródków prywatnych. Sprawdź najpierw, czy teren twój można nazwać terenem zieleni –

Art. 29, pkt 21: „tereny zieleni – tereny urządzone wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie z nimi związanymi, pokryte roślinnością, pełniące funkcje publiczne, a w szczególności parki, zieleńce, promenady, bulwary, ogrody botaniczne, zoologiczne, jordanowskie i zabytkowe, cmentarze, zieleń towarzysząca drogom na terenie zabudowy, placom, zabytkowym fortyfikacjom, budynkom, składowiskom, lotniskom, dworcom kolejowym oraz obiektom przemysłowym;”,

Na terenach zieleni możesz wycinać spokojnie:

 • jw tylko:
 • nie wolno tu usuwać już bez zezwolenia drzewo owocowych!

"Im a lumberjack and im ok....."

Jak uniknąć opłat za wycinkę drzew:

Przy składaniu wniosku na wycinkę drzew lub krzewów można starać się o nasadzenia zastępcze – należy jednak do wniosku załączyć plan nowych nasadzeń z podaniem ilości roślin, które chcemy nasadzić oraz gatunku. Urząd tym razem będzie mógł mieć wpływ na projekt zieleni, który załączamy. Dodatkowo dostaniemy wytyczne co do gatunków i rozmiarów roślin. Dlatego już na wstępie warto przygotować przemyślany projekt, tak aby uzgodnienia z urzędem poszły jak najsprawniej. Warto zastanowić się jakie rośliny chcielibyśmy posadzić – bo urząd w swojej decyzji wskaże nam już konkretne gatunki i rozmiary sadzonek. Jeśli nie zasugerujemy urzędowi co nam się podoba, może się okazać, że zostanie nam narzucone z góry pewne rozwiązania, które nie zawsze muszą się nam podobać.

Wskazówka dla inwestorów – czyli co można wyciąć bez opłat:

Jeśli jesteś inwestorem może zainteresować się nowy zapis w ustawie – Art.86.1 pkt 7, który mówi że na terenach, którym przywracamy pierwotne użytkowanie zgodne z przeznaczeniem terenu, możemy usuwać drzewa, których obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm nie przekracza:

 • a) 75 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
 • b) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew

oraz krzewy

 • których wiek nie przekracza 25 lat,

Przeznaczenie terenu określone jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Przykład – jeśli na działkach budowlanych wyrosły drzewa – a my chcemy budować, lub na terenach rolniczych chcemy wysiać plony, ale urosły na drzewa – możemy je wyciąć również bez opłat.  Dotyczy to jednak dość młodych drzew – patrz obwody powyżej. Nie zwalnia nas to jednak z uzyskania decyzji z odpowiedniego urzędu. W tym przypadku jednak urząd nie może nam naliczyć żadnych kar.

Jak obliczyć opłatę za usunięcie drzew i krzewów wg nowej ustawy:

Art. 85.

1. Opłatę za usunięcie drzewa ustala się na podstawie stawki zależnej od obwodu pnia mierzonego na wysokości 130 cm i od tempa przyrostu pnia drzewa na grubość poszczególnych rodzajów lub gatunków drzew oraz współczynników różnicujących stawki w zależności od lokalizacji drzewa.

2. Jeżeli drzewo na wysokości 130 cm:

 • 1) posiada kilka pni – za obwód pnia drzewa przyjmuje się sumę obwodu pnia o największym obwodzie oraz połowy obwodów pozostałych pni;
 • 2) nie posiada pnia – za obwód pnia drzewa przyjmuje się obwód pnia mierzony bezpośrednio poniżej korony drzewa.

3. Opłatę za usunięcie krzewu ustala się na podstawie stawki za usunięcie jednego metra kwadratowego powierzchni pokrytej krzewami oraz współczynników różnicujących stawkę w zależności od lokalizacji krzewu.

4. Za wielkość powierzchni pokrytej krzewami przyjmuje się wielkość powierzchni rzutu poziomego krzewu.

5. Stawki opłat za usuwanie drzew nie mogą przekraczać za jeden centymetr obwodu pnia mierzonego na wysokości 130 cm.

 

Jak policzyć koszty wycinki zobacz tu

 

Lumberjack

Co zrobić z powalonym drzewem:

Można usunąć również drzewa i krzewy będące złomami lub wywrotami, gdy usuwane są przez:

 • jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu,

W przeciwnym razie właściciel lub zarządca działki musi wystąpić o zezwolenie na usunięcie drzewa i dopiero po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot drzewa można usunąć.

Co z pielęgnacją?

Prace w obrębie korony drzewa nie mogą prowadzić do usunięcia gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa.

Usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 50% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, w celu innym niż określony w ust. 2, stanowi zniszczenie drzewa.

Naliczanie kar w nowej ustawie

Sporo zmian jest też w części dotyczącej naliczania kar. Kilka ważnych:

 • W przypadku usunięcia drzewa lub krzewu obumarłego albo nie rokującego szansy na przeżycie, złomu lub wywrotu, wysokość administracyjnej kary pieniężnej obniża się o 50%.
 • W przypadku usunięcia albo zniszczenia drzewa lub krzewu, albo uszkodzenia drzewa w okolicznościach uzasadnionych stanem wyższej konieczności, nie wymierza się administracyjnej kary pieniężnej.
0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*